ارجاعپروندهسوریهبهدیوانکیفریبینالمللی

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ایسنا- دبیرکل سازمان ملل ضمن تقدیر از تالشها و اقداماتی که ترکیه و روسیه برای تضمین آتشبس در مناطق کاهش تنش در سوریه انجام دادند، از شورای امنیت خواست پرونده سوریه را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد. آنتونیو گوترش دولت سوریه و گروههای مسلح را به گرسنگی دادن عامدانه غیرنظامیان به عنوان یکی از مصادیق جنایت جنگی متهم کرد و این اقدام را نقض آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر و از نمونههای جنایات جنگی دانست و گفت: همچنان میخواهم شرایط فعلی در سوریه به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.