تاخیر در ساخت دیوار مرزی آمریکا- مکزیک

Jahan e-Sanat - - اخبار -

آسوشیتدپرس-دولتآمریکااعالمکرد،ساختنمونههایاولیهدیوار مرزیبامکزیکتانوامبرسالجاریمیالدیبهتاخیرافتادهاست.اینتاخیر در ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک در پی مخالفتها و اعتراضات دو کمپانی که مسوول ساخت این دیوار هستند به روند مزایده، اتفاق افتاده است؛ اقدامی که ضربهای دیگر به تعهدات دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکادرکمپینانتخاباتیاشمحسوبمیشود.دولتترامپروزپنجشنبه ایمیلی را به اعضای کنگره فرستاد و اعالم کرد که درخواستها از سوی این دو کمپانی برای ساخت این دیوار برای نوامبر سالجاری میالدی است و تکمیل آن اوایل دسامبر 2017 صورت میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.