افزایش تحریمهای ژاپن علیه کرهشمالی

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رویترز- دبیرکابینه دولت توکیو اعالم کرد، ژاپن تحریمهای بیشتری علیه کرهشمالی اعمال میکند. یوشیهیده سوگا اعالم کرد که ژاپن علیه کرهش//مالی که برنامه توسعه موشکهای هستهای خود را آشکارا اعالم کرده است، تحریمهای بیشتری اعمال میکند. چندی قبل رسانههای آمریکایی به نقل از پنتاگون و آژانس اطالعات دفاعی آمریکا اعالم کردند که کرهشمالی سال دیگر به موشکهای بالستیک قارهپیما با قابلیت حمل سالح هستهای دست مییابد. همچنین چندی پیش مقامهای نظامی کرهجنوبی، آمریکا و ژاپن توافق کردند حداکثر فشار را بر کرهشمالی برای آوردن این کشور بر سر میز مذاکره اعمال کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.