تغییرکابینهسوئدبهدلیلرسواییامنیتیآیتی

Jahan e-Sanat - - اخبار -

شینهوا- نخستوزیر س//وئد اعالم کرد که به دلیل رسوایی امنیتی بخش آیتی و یکسری افشاگریهای دادهای، کابینه تغییر میکند و وزرای زیرساخت و کشور به دلیل عدم دریافت رای اعتماد برکنار میشوند.استفان لوونگفت:بهدنبالناآرامیسیاسینیستم.میخواهممسوولیتاینوضعیت را برعهده بگیرم تا از بروز تنش سیاسی جلوگیری کنم. وی ادامه داد: وزیر کشور و یکی از بازوهای اصلی در دولت چپ میانه که از بابت افشای اطالعات محرمانه اطالع داشت اما به من اطالعی نداد، به درخواست خودش استعفا میدهد. همچنین آنا یوهانسون، وزیر زیرساخت نیز کنارهگیری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.