اردوغان:اعضایخستهحزبحاکمکنارهگیریکنند

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ایسنا- رییسجمهور ترکیه گفت: اعضای خسته و دلزده حزب حاکم بایدبرایپیروزیحزبدرانتخابات9102 کنارهگیریکنند.رجبطیب اردوغان در جمع خصوصی وزرا و قانونگذاران حزب عدالت و توسعه گفت: اگر کسی خسته شده، باید کنارهگیری کند و جایش را به شخص دیگری بدهد.درایننشستخصوصییکساعته،اردوغانهمچنینبهقانونگذاران و وزرا تاکید کرد تا مشکالت را پیش از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و کنگره در سال 2019 برطرف کنند و به اعضای حزبش گفت که باید بیش از گذشته فعال باشند و در کنار شهروندان قرار بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.