اسراییلبازهمدرحرمشریفمحدودیتبرقرارکرد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

دویچهوله- اسراییل به دنبال درگیریهای تازه ورود مردان زیر 50 سال به حرم شریف را ممنوع اعالم کرده است. این محدودیتها در آستانه برگزاری نماز جمعه در مسجداالقصی، واقع در حرم شریف اعالم شد.

در پی آخرین درگیریها اس//راییل باز هم در ورودی حرم شریف در بیتالمقدستدابیرامنیتیبرقرارکرد.بعدازآنکهاسراییلتجهیزاتامنیتی مناقشهبرانگیز خود در ورودی حرم شریف را برچید فلسطینیها بعد از دو هفته توانستند وارد حرم شریف شوند. کمی بعد از آن باز هم درگیریهایی میان فلسطینیان و نیروهای امنیتی اسراییل رخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.