بازار سرمايه در دولت دوازدهم تغيير نميكند

Jahan e-Sanat - - اخبار -

يك عض//و ش//وراي عال//ي بورس معتقد است تغيير و تحوالت در كابينه دولت چندان تاثيري روي بازار سرمايه نخواهد داش//ت چراكه آنچه روي بازار تاثير ميگذارد واقعيت اقتصاد اس//ت، او همچنين از كاهش كارمزد مربوط به اركان بازار سرمايه تا يك ماه ديگر خبر داد.بهگزارشايسناحسينعبدهتبريزي درباره چشمانداز نرخ ارز، مسكن و بازار سهام در نيمه دوم سالجاري اظهار كرد: هر نوع تغيير قيمت در اين موارد بستگي به تورم دارد ام//ا اگر خداي نكرده فنر نقدينگي فرار كند اول روي ارز و بعد روي كاموديتيها سپس روي بازار سهام و در نهايت روي مسكن تاثيرگذار خواهد بود. وي درباره احتمال تغيير و تحول در بازار سرمايهايرانبهسببكابينهجديدگفت: تغيي//رات در كابينه جديد دولت تاثير آنچناني روي بازار سهام نخواهد داشت. به نظر ميرسد دولت با تغييرات عمدهاي در كابينه مواجه نباشد مضاف بر اينكه تاثيرتركيب كابينه معموال روي شاخص مربوط به همه وزرا نيس//ت و در نهايت تغيير سه وزير يا رييس سازمان بورس ممكن است روي ش//اخص تاثيرگذار باش//ند، از اين رو به نظر ميرسد تاثير اين موضوع براي نماگر بورس حداكثر دو يا سه درصد باشد. آنچه روي بازار تاثير ميگذارد واقعيت اقتصاد است. راهحلرفعمشكالت اين عضو شوراي عالي بورس در پاسخ به اين پرسش كه راه درمان بحران نظام بانكي در حال حاضر چيس//ت؟ گفت: بانك مرك//زي تالش زيادي ميكند تا مس//ايل خود را حل كن//د ولي بحران كنوني مس//اله نس//بتا كهنه و قديمي است كه گريبانگير نظام بانكي شده و حاال در دولت يازدهم تقريبا به وضعيت دشوارتري رس//يده است بنابراين بايد مجموعهاي از راهحلها وجود داش//ته باشد تا مشكالت بانكها را درست كند. عبدهتبريزي با بيان اينكه مشكل برخي از بانكه//ا نقدينگي نيس//ت كه بانك مرك//زي آن را با چ//اپ پول حل كند، اظهار كرد: برخي از بانكها مش//كالت ساختاري دارند و برخي نيز در سالهاي اخير سوهايي به سپردهگذاران پرداخت كردهان//د كه در ت//وان آنها نبوده و حل اينها كمي طول ميكشد. فكر ميكنم مشكالت بانكها بهطور طبيعي اقتصاد ايران و البته رييسجمهور كشور را براي دوره زماني مشخصي آزار خواهد داد تا بتوانند مسايل را حل كنند. وي درباره نكول سپردههاي بانكي نيز گفت: بانك مركزي تالش ميكند راهحلهايي براي موسساتي كه اين مش//كالت را دارند، بياب//د. عضو ش//وراي عالي ب//ورس در برابر موضوع انحصار مجوز شركتهاي كارگزاري در بازار سرمايه با وجود نص صريحقانونسياستهاياصل44 گفت: دادن مجوز جديد حتما ايراد دارد چون در هيچ كاري نبايد سرقفلي را از بين برد. هماكنوندربازارسرمايه001 كارگزاري وجودداردواينبرايبازاريكه01برابر كارگزاريهاست، كفايت ميكند. مقابلهباانحصار وي با تاكيد بر اينكه اگر سرقفلي را در كسب و كار از بين ببريد خطر فساد وجود دارد، افزود: در مورد موسس//ات حسابرس//ي نيز وجود 300 موسس//ه حسابرسي صحيح نيست چون در برابر كسي كه به او كار داده نميتواند مقاومت و اس//تقالل خ//ودش را حفظ كند. در ح//وزهاي در ايران اين اتفاق افتاده و ما شاهد فساد گستردهاي در آن شديم و آن دفتر خانههاي ثبت اسناد رسمي است. زماني بسيار معتبر بودند اما اين استدالل كه بايد مجوز بدهيم تا انحصار شكسته شود باعث شده هماكنون دفترخانههاي ثبت اس//ناد رسمي به راحتي كار پيدا نكنند و به ناچار به هر نوع فسادي آلوده ميشوند. عبدهتبريزي افزود: وقتي دو ش//ركت كارگزاري وجود داشته باشد موضوع انحصار مطرح ميشود ولي بين 100 شركت كارگزاري رقابت وجود دارد. باالخره افرادي كه كار كردهاند و مجوز آنها ارزشي دارد، بيايند براي آنها ارزش س//رقفلي را صفر كنند كه چه شود، به اندازه تعداد كساني كه كاسبي ميكنند مجوز بدهند كه چه شود؟ وي ادامه داد: مجوز بيشتر براي كارگزاريها صحيح نيس//ت، فرض كنيد ارزش س//رقفلي كارگزاري بعد از دوره زماني مشخصي مبلغ 10 ميليارد تومان شده كه به نظر ميرسد اين سرقفلي ميتواند از سالمت نهادها حراست كند. اما اگر اين سرقفلي به مبلغ كمتري مثال يك ميليارد باشد و كارگزار بابت انحالل شركت از سوي س//ازمان بورس نترسد خطر كسي كه معامله ميكند بيشتر ميشود بنابراين هر چه اين س//رقفلي باالتر باشد خطر فساد معامالت كمتر و نگراني از نظارت بيشتر خواهد شد.

آيندهنرخكارمزدكارگزاريها عضو ش//وراي عالي بورس در پاس//خ به اينكه آيا با اخذ ماليات از س//پردههاي بانكي يا معاملهگران كوتاهمدتنگر بازار سهامموافقهستيد،گفت:صددرصداين موضوعازجملهمسايلياستكهرخخواهد دادوبهآنسمتدرحالحركتهستيم. كما اينكه در بخش مس//كن نيز حركت كردهايم و به نظر ميرسد بسياري از افراد ماليات بر سود مسكن در معامالت دست دوم را تاييد ميكنند. وي افزود: جامعه در حال حركت به آن سمت است و طبيعي استكسيكهپولدربانكسپردهميكند كمترين ريسك را قبول ميكند بنابراين بايد بيشترين ماليات را بدهد نه اينكه بر عكسباشد.اينالبتهشاملارقامكوچك نميشودوشاملارقامبزرگسپردهگذاري است اما ميتوان معافيتهايي براي عمده مردم كه ارقام كوچكي دارند و ماندههاي محدودي در بانكها نگهداري ميكنند ارائه داد و مابقي را مش//مول ماليات كرد كه به نظر ميرسد به اين سمت حركت ميكنيم. عبدهتبريزي در برابر اين سوال كه نظر شما در مورد تغيير احتمالي نرخ سودچيست،گفت:اگرفنرنقدينگيفرار كند و تورم باال رود نيازي به كاهش نرخ بانكي نيس//ت. وي با اشاره به چشمانداز نرخ ارز، مسكن و بازار سهام در نيمه دوم امسال گفت: هر نوع تغيير قيمت در اين زمينهبستگيبهتورمخواهدداشتامااگر خداي ناكرده فنر نقدينگي فرار كند اول روي ارز و بعد روي كاموديتيها و سپس روي بازار سهام و در نهايت روي مسكن تاثيرگذار خواهد بود. عضو شوراي عالي بورس در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نظرتاندربارهكاهشكارمزدهايمعامالت چيست، گفت: سازمان بورس از اين شورا مجوزكاهشكارمزدمعامالتتا02 درصد رقمهاي فعلي را دريافت كرده اما در مورد خدماتي ك//ه كارگزاريها ارائه ميدهند نرخ كامزد كاهش نمييابد ولي در مورد معامالتبهطوركليازجملهصندوقهايا درآمدثابتو...نرخكارمزدمعامالتكاهش مييابد كه به نظر ميرسد طي يك ماه آيندهعملياتيخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.