آرامش در بازار خريد و فروش اوراق تسهيالت مسكن

Jahan e-Sanat - - اخبار -

در ابت//داي تيرماه س//الجاري قيم//ت هر برگ اوراق تس//هيالت مس//كن با حدود چهار هزار تومان رشد همراه بود اما در چند روز جاري قيم//ت اوراق تغيير محسوس//ي را شاهد نبوده است. به گزارش ايسنا، در ابتداي تير ماه سالجاري قيمت هر برگ از اوراق تسهيالت مسكن با رشد حدود سه هزار توماني همراه شد و به حدود 78 هزار تومان رسيد اما اين روزه//ا اين قيمت مقداري تعديل ش//ده و به ح//دود 77 هزار تومان رسيده اس//ت. اما به عقيده عدهاي از آنجايي كه اين اوراق براي خان//هدار كردن بيخانهها وارد بازار شد اين قيمت بايد با روند كاهشي همراه باشد. زوجهاي تهراني با خريد 200 برگ از اوراق تسهيالت مسكن ميتوانن//د تا س//قف 100 ميليون تومان وام دريافت كنند كه به اين مبل//غ 10 ميليون تومان وام جعاله تعلق ميگيرد، با اين حساب براي درياف//ت 100 ميلي//ون تومان وام با قيمت هر ب//رگ تقريبا 77 هزار توم//ان، زوجهاي تهران//ي بايد 15 ميليون و 400 ه//زار تومان اوراق بخرن//د. اين مبلغ با احتس//اب 10 ميليون تومان وام جعاله كه بابتش بايد 20 ب//رگ بهادار با قيمت يك ميليون و 540 هزار تومان از اوراق تسهيالت مسكن را خريداري كنند، در مجموع بايد حدودا 17 ميليون تومان صرف خريد 220 برگ اوراق شود. همچنين زوجهاي غيرتهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيشتر از 200 ه//زار نفر جمعيت زندگي ميكنن//د، ميتوانند تا س//قف 80 ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفت//ن اين مبلغ باي//د 160 برگ به//ادار خريداري كنن//د كه با اين حساب بايد 12 ميليون و 320 هزار تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب يك ميليون و 540 هزار تومان اوراق وام جعاله، بايد در مجموع براي خريد اوراق مبلغ 13 ميليون و 860 هزار تومان پرداخت كنن//د. زوجهاي س//اكن در س//اير مناط//ق غير از دو مورد ذكر ش//ده در ب//اال، ميتوانند براي گرفتن 60 ميليون تومان وام مسكن 120 برگ بهادار خريداري كنند كه با قيمت هر برگ تقريبا 78 هزار تومان، بايد 9 ميليون و 240 هزار تومان بابت خريد اين 120 برگ بپردازند كه اين مبل//غ به عالوه يك ميليون و 540 هزار توماني كه براي اوراق مربوط به وام جعاله پرداخت خواهند كرد، بايد در مجموع 10 ميليون و 780 هزار تومان صرف هزينه 120 برگ اوراق تسه كنند. الزم به توضيح است كه مجرده//اي تهراني ني//ز ميتوانند تا س//قف 60 ميليون تومان و غير زوجهايي كه در مراكز اس//تانهاي باالي 200 هزار نفر جمعيت دارند تا س//قف 50 ميلي//ون تومان و در نهايت غير زوجهاي ساكن در ساير مناطق تا سقف 40 ميليون تومان وام درياف//ت كنند كه به ترتيب هر كدام باي//د ‪100 ،120‬ و 80 برگ بهادار اوراق تسهيالت مسكن را از فرابورس ايران خريداري كنند. با اين حساب مجردهاي تهراني بايد براي خريد اين اوراق 9 ميليون 240 هزار تومان، افراد ساكن در مراكز استان ب//االي 200 هزار نفر جمعيت بايد مبل//غ هفت ميلي//ون و 700 هزار تومان و ديگر افراد بايد مبلغ شش ميليون و 160 هزار تومان پرداخت كنند، البته مبلغ يك ميليون و 540 هزار تومان هم بابت خريد 20 ورق براي وام جعاله بر اين مبالغ اضافه ميش//ود. اوراق تسهيالت مسكن توسط بانك مسكن منتشر ميشود. اين اوراق قابليت معامله در فرابورس ايران را دارد و ارزش اسمي هر برگ پنج ميليون ريال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداكثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمديد اس//ت. اين اوراق با توجه ب//ه اينكه چق//در تا زمان اعتب//ارش زمان باق//ي مانده داراي قيمت متفاوتي اس//ت. در صورتي ك//ه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام رسيده و دارنده اوراق از تسهيالت آن استفاده نكند، نماد معامالتي آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختي ب//راي خريد اوراق ب//ه دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.