هفته درخشان تاالر در تابستان

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ورود ش//اخص بورس به كانال 81 هزار واحد بعد از دو ماه بهترين اتفاق ممكن براي بورس و س//هامداران در هفته گذشته بود. آغاز مردادماه در بازار سهام براي فعاالن اين بازار روزهاي سبز و درخشاني را شكل داده بهطوري كه پس از مدتها حتي چهره فعاالن در تاالر شيشهاي با طراوتهاي بيشتري قابل مشاهده است. تقويت رونق معامالت سهام در بورس كه در چند هفته پيش تا به امروز آرامآرام در مسيرهاي صعودي قرا گرفته در پايان اولين هفته معامالتيدرمردادماه69 بهباالترينسطحدرهشتهفتهگذشتهرسيدهاست. صعود شاخص از محدوده 80 هزار واحد به 81 هزار واحد كه تنها در پنج روز معامالتي شكل گرفت به روشني تغيير رويكرد و رفتار معامالتي سهامداران را در تاالر نشان ميدهد. تثبيت وضعيت فعلي بورس و آرامش اين بازار كه با به پايان رسيدن فصل مجامع همزمان شده است و عدم تغيير و شوكهاي منفي اقتصادي و سياسي در دو سطح داخلي و بينالمللي را ميتوان يكي از عوامل اصلي رشد و تثبيت رونق بورس دانست. در آن سو بازارهاي موازي هم با ادامه روزهاي بدون نوسان خود سرمايهگذاران را براي خروج از بورس وسوسه نكرده است. در همين حال بورس تهران در اين روزها شرايط مساعدتري را نسبت به هفتههاي گذشته سپري ميكند بهطوري كه دماسنج بازار طي چند روز گذشته توانسته دو بار سقفشكني كند و تا نيمههاي كانال 81 هزار واحدي باال رود. به گزارش ايسنا، در روزهاي گذشته بورس تهران توانسته مقداري از ركود فاصله بگيرد و شرايط متفاوتتري را نسبت به ماههاي گذشته تجربه كند، اما اينكه اين رونق نسبي چقدر ميتواند براي بازار سرمايه ايران پايدار باشد چندان قابل پيشبيني نيست. طي پنج روز كاري بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي 1347 واحد رشد كرد و بعد از مدتها تا نيمههاي كانال 81 هزار واحدي باال رفت. شاخص آزاد شناور نيز در اين مدت پنجروزه توانست از تراز 88 هزار و 210 واحدي تا 89 هزار و 934 واحدي باال رود و رشد 1724 واحدي را ثبت كند. همچنين شاخص بازار اول نسبت به هفته گذشته 1444 واحد باالتر نشست و تا عدد 57 هزار و 23 واحدي باال رفت. شاخص بازار دوم نيز رشد 192 واحدي را تجربه كرد. در اين ميان شاخص 30 شركت بزرگ توانست با رشد 69 واحدي تا رقم 3224 واحدي رشد كند. در اولين روز معامالت تاالر شيشهاي در هفتهاي كه گذشت در گروه خودرو اكثريت قريب به اتفاق نمادها روند رشد را در قيمت پاياني تجربه كردند. همچنين در گروه قند و شكر غير از معدود نمادهايي مابقي با كاهش در قيمت پاياني مواجه شدند. همچنين بيشتر نمادها در گروههاي استخراج كانههاي فلزي و محصوالت شيميايي روند رو به رشدي را تجربه كردند اما در سومين روز معامالت هفته در گروه استخراج كانيهاي فلزي اكثريت نمادها روند رو به رشد در قيمت پاياني را تجربه كردهاند هر چند اين افزايش چندان چشمگير نبود. همچنين در گروه فلزات اساسي نيز تعداد زيادي از نمادها با روند رو به رشد در قيمت پاياني مواجه شدهاند اما قيمت سهم شركتهايي همچون صنعت روي زنگان و هلدينگ صنايع معدني خاورميانه روند كاهشي در قيمت پاياني را شاهد بودند. در پنجمين روز معامالت بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسي روند افزايش در قيمت پاياني سهام اكثريت سهمها مشهود بود بهطوري كه اين گروه بيشترين تاثير را روي نوسانات شاخص كل داشتند و در نمادهايي از اين گروه صف خريد مشاهده ميشد. اما در طرف مقابل خودروييها يكدست افت كردند به عنوان نمونه سهام شركت ايرانخودرو با بيش از چهار درصد كاهش در قيمت پاياني مواجه شد. در اين نماد حدود 80 درصدازعرضههاتوسطسهامدارانحقيقيوبيشاز08 درصدازخريدها توسط حقوقيها صورت گرفت. پيشبيني ميشود بورس در هفته جاري به عنوان هفته دوم مردادماه نيز روزهاي س//بزي را تجربه كند تا شاهد رشد و تقويت بازدهي اين بازار در سطوح تازهتري باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.