ريزش بورسهاي آسيايي

Jahan e-Sanat - - اخبار -

بازارهاي آس//يايي و شاخص آتي اساندپي آمريكا در پي انتشار گزارش عملكرد نااميد كننده شركت آمازون، ب//ا روند كاهش//ي روبهرو ش//دند. به گزارش سنا، انتشار آمار نااميدكننده ش//ركت آمازون موجب تاثير بر ديگر شركتهاي اين صنعت شد و قيمت سهام شركتهاي تكنولوژي را با افت دس//ته جمعي همراه كرد. در بازار ارز جهان//ي نيز، قيمت يورو در مقايس//ه با فرانك س//وييس با بيشترين ميزان افزايش نسبت به ماه ژانويه داد و ستد ش//د. در بازارهاي سهام، تاثير كاهش قيمت سهام شركت آمازون بر شاخص آتي نزدك و اس اند پي، موجب سقوط ش//اخصها در بازار ژاپن، اس//تراليا و كرهجنوبي شد. هيديوكي ايشيگورو، سرپرست تحليلگران در كارگزاري دايوا در توكيو دراين خصوص اظهار داشت: سرمايهگذاران به دليل نوسانات اخير در ش//اخصها بسيار محتاط شدهاند. س//يگنالهاي اقتصادي متفاوت كه از س//وي آمريكا منتش//ر ميشود نيز بازاره//ا را تحت تاثير ق//رار ميدهد. وي ادامه داد: با انتش//ار آمار عملكرد نامناسب شركت آمازون به نظر ميرسد اقتص//اد آمريكا نيز انتظ//ارات خود را نسبت به بازار تعديل كند. در بازارهاي آس//يايي، ش//اخص تاپيكس ژاپن با اف//ت 2/0درصدي روبهرو ش//د و اس اند پي استراليا 3/1درصد منفي شد. در كرهجنوبي، ش//اخص اصلي بورس اين كش//ور كاهش 1/2 درصدي را از آن خ//ود كرد در حالي كه ش//اخص هنگسنگ در كرهجنوبي روند منفي 0/5 درصدي را به ثبت رساند. در اين بين، ش//انگهاي چين نيز با تغييرات اندكي همراه شد. شاخص آتي اس اند پي در آمريكا نيز افت 0/3 درصدي را ش//اهد بود، در حالي كه شاخص آتي نزدك هم 0/6 درصد كاهش داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.