همه واگذاريها شفاف است!

Jahan e-Sanat - - اخبار -

از س//ال 1979 ب//ه بع//د خصوصيس//ازي بهعن//وان يك//ي از راهحله//اي كاهش ح//وزه دخالت دول//ت در اقتصاد و بهب//ود عملكرد شركتهاي دولتي مورد توجه اغلب سياستگذاران اقتصادي قرار گرفت. در كشور ما نيز سياست خصوصيسازي بهصورت جدي با ابالغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1384 و قانون اجراي سياس//تهاي مذكور از سال 1368 آغاز و در سال 1387 پيگي//ري ش//د؛ موضوعي كه اغلب تح//ت عنوان انقالب اقتصادي در كشور از آن تعبير ميشود. در اين راس//تا ميرعلياشرف پوريحسيني، رييس سازمان خصوصيسازي معتقد است: خصوصيسازي در ايران مظلوم واقع ش//ده اما با تمام فشارهايي كه اين س//ازمان و خريداران آن تحمل ميكنند، در عمل س//طح اشتغال و بهرهوري در شركتهاي واگذار شده افزايش پيدا كرده و خصوصيسازي كارنامه درخش//اني در اين سالها از خود بهجا گذاش//ته اس//ت. به گفته رييس سازمان خصوصيسازي از سال 80 تاكنون 1713 بنگاه و شركت در ليست واگذاريهاي اين سازمان قرار گرفته ك//ه از اين تعداد در خصوص 845 م//ورد تصميمگي//ري نهايي و واگذاري صورت گرفته است. رييس سازمان خصوصيسازي گفت: اخيرا شنيدم كه AFC و برخي از مراجع بينالملل//ي ب//ه فدراس//يون فوتبال ايران فشار آوردند كه هيچ باشگاهي نبايد دولتي اداره ش//ود و احتماال در آينده ب//راي بازيها محدوديتهايي قائل شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.