دنیای خودرو

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رن/و از موفقیت ف/روش کوئید خبر داد

کوئید، خودروی پایه رنو نقش مهمی در فروش کلی این خودروس//از داش//ته است.

رنوی هند ادع//ا میکند به موفقیت جدیدی برای کوئید دست یافته و 175 هزار دس//تگاه از آن را تاکنون به فروش رسانده است.

ریی//س اجرای//ی و مدیرعام//ل این خودروساز در هند، ‪Sumit Sawhney‬ در مورد این موفقیت فروش اظهار داشت: »رنو کوئید خود را در بخش هاچبکهای مینی رقابتی در هند ثابت کرده اس//ت. از زم//ان معرفی این خ//ودرو ما ارتقای محصولی و نوآوریهای//ی را در بازههای زمانی مشخص ارائه کردهایم تا پاسخگوی تقاضا و تمایالت متغیر مشتریان باشیم. به عنوان مثال نسخههای CLIMBER و AMT از این خودرو را عرضه کردهایم. مش//تریان هندی خواه//ان محصوالتی هس//تند که مدرن ب//وده و در عین حال بیش//ترین ارزش را دارند. ما از مشتریان خود برای اطمینان به برند رنو ممنونیم و با شبکه نمایندگیهای رو به رشد خود به عرضه بهتر کوئید در سراسر این کشور ادامه میدهیم.«

کوئید ب//ا موت//ور 0/8 و 1/0 لیتری بنزینی موجود است. موتور بنزینی 799 سیسی این خودرو قدرت 53 اسب بخار و گشتاور 42 نیوتون متر تولید میکند. موتور کوچکتر این خودرو به گیربکس دستی پنج سرعته مجهز میشود. موتور بزرگتر 999 سیسی این خودرو قدرت 67 اسب بخار و گشتاور 91 نیوتون متر داشته و با گیربکس دستی پنج سرعته یا AMT پنج سرعته موجود است.

مین/ی برق/ی در س/ال 2019 به تولید میرسد

گام بعدی در برنامه برقیسازی بیامو به صورت مینی سهدر تمام برقی خواهد بود.

این مینی برقی جدید که قرار اس//ت از س//ال 2019 تولید ش//ود خط تولید کنونی این خودروساز را کامل میکند که اکنون شامل مدلهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی است.

ای//ن م//دل مین//ی از نیرومحرک//ه برق//ی س//اخته ش//ده در کارخانههای Dingolfing و Landshut ب//یامو بهرهمیبردکهنیرومحرکههاینسخههای ش//ارژی سری 5 و س//ری 7 نیز از سال 2021 در آنه//ا تولید خواهد ش//د. این نیرومحرکههاازاینکارخانههابهآکسفورد ارسال میشود که باقی قسمتهای مینی در آنجا تولید خواهد شد.

عض//و هیاتمدی//ره تولید ب//یامو، ‪Oliver Zipse‬ گفت: »کارخانههای بیامو در Dingolfing و Landshut نقش مهمی در شبکه تولید جهانی ما به عنوان مرکز جهانی حملونقل برقی دارند. سیس//تم تولید قابل انطباقی ما نوآورانه بوده و قابلیت واکنش سریع به تقاضای متغیر مشتریان را دارد.«

مینی برقی گام بعدی در استراتژی ‪NUMBER ONE>NEXT‬ بیامو اس//ت که این خودروس//از اعالم کرده براس//اس آن به تدریج تمام مدلهای برندهای خود را برقی خواهد کرد.

بیاموپیشبینیمیکندتاسال5202 خودروهای برقی و برقی شده، حدود 15 تا 25 درصد از فروش این خودروساز را به خود اختصاص میدهد.

تس/ت مرس/دس CLS م/دل 2018

نسل دوم مرسدس CLS در تابستان سال 2010 معرفی شد.

دایملر در تابستان 2018 مدل نسل سوم این خودرو را معرفی خواهد کرد که اکنون در دس//ت ساخت است. به تازگی تصاویری از مرسدس کالس CLS مدل 2018 در حال تست جادهای در خاورمیانه دیده شده است.

مرس//دس CLS مدل 2018 دارای طراح//ی تکاملی بوده و ابعاد آن مش//ابه مدل کنونی باق//ی میمانند. این خودرو دارای چراغهای جلوی تیزتر الهام گرفته از س//دان مرس//دسبنز کانس//پت A و مجموعه چراغهای عقب نوین باریکتر از کالس E کوپه خواهد بود. این عناصر تفاوت ب//ارزی در ویژگی جادهای CLS ایجاد خواهند کرد.

CLS کامال جدید دارای ایرودینامیک ارتقا یافته با عناصری از IAA کانسپت خواهد بود. گزارشات حاکی از آن است که کابین این خودرو تفاوت زیادی با کالسE نخواهد داشت.

نسل بعدی مرسدس CLS براساس پلتفرم MRA ساخته خواهد شد. این خودرو موتورهای چهار و شش سیلندر بنزینی و دیزلی مش//ترک با کالس E نیز خواهد داش//ت. CLS کامال جدید معرف یک نیرومحرکه هیبریدی 430 اس//ب بخ//اری متش//کل از موتور 3,0 لیتری توربوش//ارژ خطی شش سیلندر با ی//ک موت//ور برقی نی//ز خواهد بود.

CLS53 جدی//د به ای//ن نیرومحرکه مجهز خواهد شد.

مرسدس CLS مدل 2018 در نیمه دوم س//ال آین//ده وارد بازارهای اروپایی خواهد شد.

جیپرنگلرجدیدشکارعکاسان شد

عکاسانمخفینسلبعدیجیپرنگلر را در حال تست فاش کردهاند.

این تصاویر قس//متهایی از پش//ت این نمونه اولیه را با پوش//ش اس//تتاری نش//ان میدهند. اگرچه طرح چراغهای عقب این خودرو مش//هود هس//تند اما به گفته منابع، احتم//اال این چراغها در طراحی نهایی خودرو اس//تفاده نخواهند ش//د چراکه در تصوی//ر درز کرده از یک نمایندگ//ی چراغهای//ی LED برای آن تصویر شده است.

همچنین مشخص است که شیشه عق//ب این خ//ودرو دارای لوالهایی در باالس//ت. ای//ن س//اختار جدید کمک میکند تا کاربر تنها با باز کردن شیشه عقب بتواند به صندوق عقب دسترسی داش//ته باش//د که در کنار در صندوق عقب مجزا قرار میگیرد که به طرفین باز میش//ود. رنگلر جدید با چهار در با مجموعهای از س//اختارهای سقف ارائه خواهد شد که ش//امل سقف پارچهای و س//قف محکم و همچنین نسخهای با پانلهای قابل جابهجایی است که قبال فاش شده بودند.

گزارش//ات حاکی از آن است که این خودرو به موت//ور 3/6 لیتری V6 و 2/0 لیتری توربوش//ارژ چهار سیلندر بنزینی مجهز خواهد شد. در حالیکه گیربکس اتوماتیک به صورت اس//تاندارد برای این خودرو ارائه میشود خریداران نسخه V6 آن میتوانند گیربکس//س دستی را نیز انتخاب کنند. گمان میرود نسل بعدی رنگلر در نمایشگاه خودروی لسآنجلس 2017 رونمایی شود.

مدل تولیدی کانورتیبل جدید استون مارتین

نس//خه تولی//دی از اس//تون مارتین ونکوی//ش زاگاتو والنته در حال تس//ت دیده شده است.

استون مارتین ونکویش زاگاتو والنته که سال گذشته برای اولین بار به صورت یککانسپتمعرفیشدتنها99 دستگاه تولید داش//ته و حداقل قیمت 850 هزار دالر خواهد داشت.

گم//ان میرود تحوی//ل این خودرو از م//اه اکتبر آغاز ش//ود و ب//ا توجه به جدیدترین نمونه آزمون فاش ش//ده از آن در نوربورگرینگ به نظر میرسد که این خودروس//از بریتانیایی طبق برنامه پی//ش م//یرود. این م//دل کانورتیبل ونکویش زاگاتو که کامال بدون پوشش اس//تتاری است از موتور دمش طبیعی

V12 با قدرت 592 اسب بخاری بهره میبرد. آس//تون مارتین اعالم کرده که این کانورتیبل دارای شتاب صفر تا صد 3,7 ثانیه است.

تصور میشد این محصول که نتیجه همکاری ب//ا طراح و س//ازنده مبلمان ایتالیایی، زاگاتو است صرفا یک کانسپت باشد اما بازخورد مثبت و تقاضای استون مارتین را بر آن داشت تا نسخه زاگاتو از ونکویش را تولید کند که به تولید تعداد محدودی از مدلهای کوپه و کانورتیبل برای مشتریان منجر شد.

رونمایی از خودروی مسابقهای جدید مرسدس

شرکت مرسدس به صورت رسمی از خ//ودروی ،AMG GT4 آخرین عضو مجموعه مدلهایی مس//ابقهای خود در مس//ابقه 24 س//اعته اسپا-فرانکورشان رونمایی کرد.

این خودروی مسابقهای جدید بر پایه خودروی جادهای‪AMG GT-R‬ ساخته شده و همانطور که از اسم آن پیداست، قصد شرکت در کالس جیتی4 را دارد. مرسدس نخستین نمونههای این خودرو را در پایان س//الجاری میالدی به تیمها تحویل خواهد داد.

نیروی این خودرو از یک موتور چهار لیتری توربو دوقلو V8 تامین میشود که با یک تیونینگ ویژه، 510 اسب بخار نیرو و 600 نیوتن متر گش//تاور تولید میکند. یک گیربکس ویژه مسابقهای ش//ش دنده ترنس اکسل به آن متصل ش//ده است و دیفرانس//یل آن از بیرون قابلیت تنظیم شدن دارد.

شاس//ی و بدنه خ//ودرو از ترکیبی از آلومینیوم و فیبرکربن س//اخته ش//ده و چارچ//وب خودرو یک فریم آلومینیومی بسیار سبک وزن و مستحکم است که در AMGTR نیز از آن استفاده شده بود. کاپوتواسپلیترجلونیزازموادکامپوزیتی ساخته شدهاند.

کیت آیرودینامیک خودرو نیز داخل یک تونل باد طراحی ش//ده تا مرسدس

AMG GT4 - جدید بتواند هندلینگ فوقالعاده قوی داش//ته باشد. باله عقب ام//کان ایجاد تنظیمات اختصاصی برای پیس//تهای مختل//ف را ب//ه تیمه//ای مسابقهای میدهد.

قیمت مرس//دس GT4 – AMG جدی//د 198850 ی//ورو تعیین ش//ده و قرار اس//ت در طول فصل در مس//ابقات مختلفی مانند‪IMSA Continental‬ ‪Tire Sportscar Challenge‬ و ‪Pirelli World Challenge‬ در آمریکا، ‪Blancpain GT Series Asia‬ در آسیا، ‪Australian GT Trophy‬ در اس//ترالیا و‪VLN endurance‬ ‪racing championship"‬ و hour-24 اNürburgring در آلمان شرکت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.