انحصار مارا به میدان کشید

Jahan e-Sanat - - اخبار -

درحال//ی که رییس کمیس//یون صنایع اتاق بازرگانی تهران از دخالت شورای رقابت در امر قیمتگذاری خودروها انتقاد کرده و خواس//تار کاهش قیمت خودروهای وارداتی ش//ده اس//ت، رییس شورای رقابت در پاسخ به وی گفت: کسانی که موافق انحصارگرایی هستند، با رویک//رد فعالیت ش//ورای رقابت مخالفت میکنند. ش//یوا همچنین گفت: شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهای وارداتی ورود پیدا نکرده و متولی بررسی قیمت این خودروها، وزارت صنعت است.

چندی قبل رییس کمیس//یون صنایع اتاق بازرگانی ته//ران در گفتوگو با ایلنا در خصوص مهمترین معضل بازار خودروی کش//ور گفت: متاسفانه هنوز در کشور ما داس//تان کهنهای به اسم ش//ورای رقابت وج//ود دارد که با قیمتگ//ذاری به طور مس//تقیم روی بازار تاثی//ر میگذارد و در روند تعیین قیمت توسط بستر اقتصادی کش//ور خلل ایجاد میکند و سبب به هم ریختگی بازار میشود.

ابوالفضل روغنی گفته بود قیمت خودرو در بازار نسبت به بازار کشورهای اروپایی حداقل 50 تا 70 درصد گرانتر اس//ت و مردم ما از داشتن این خودروها محروم و مجبورند برای تهیه آن هزینه بیش//تری پرداخت کنند.

وی ادامه داد: به هرحال روزی باید این مساله در دولت حل شود. امروز در خارج از ایران یک ماشین خوب با امکانات متناسب را میتوان با 10 هزار دالر خریداری کرد اما در کشور ما قیمت این خودرو حداقل 100 میلیون تومان است.

روغن//ی افزود: اگر میخواهیم از تولید داخل حمایت کنیم، نباید از تولید نامرغوب طرف//داری کرد و بگذاری//م که واحدهای تولی//دی با هر کیفیتی ک//ه میخواهند، کاالی خ//ود را ب//ه فروش برس//انند. در چند س//ال اخیر تغییرات خوبی در کشور صورتگرفته و کیفی//ت خودروها اندکی بهتر شده اما هنوز قیمت آنها رقابتی نیست و مهمترین دلیل آن، وجود شورایی به نام رقابت است.

رییس ش//ورای رقاب//ت نیز در واکنش به اظهارات روغنی با بیان اینکه ش//ورای رقابت داس//تان کهنهای نیس//ت، گفت: کس//انی که موافق انحصارگرایی هستند، با رویکرد فعالیت شورای رقابت مخالفت میکنند.

رضا شیوا در گفتوگو با تسنیم، درباره اظهارات اخیر یکی از اعضای اتاق بازرگانی که اعالم کرده ش//ورای رقابت باید قیمت خودروهای وارداتی را کاهش دهد، اظهار داش//ت: این اظهارات درست نیست چرا که اصال ش//ورای رقابت به قیمتگذاری خودروه//ای وارداتی ورود پی//دا نکرده و متولی بررسی قیمت این خودروها، وزارت صنعت است.

وی با بیان اینکه شورای رقابت داستان کهنهای نیس//ت، افزود: این شورا داستان نویی اس//ت چرا که اقدامات الزم را برای جلوگی//ری از بروز انحص//ار در بازار انجام میدهد. هر کجا که فعالیتها ضدرقابتی باشد شورا ورود کرده و مسوولیت خود را انجام میده//د. به همین دلیل هیچکس نمیتواند به شورای رقابت بگوید وظیفهاش چیس//ت بلکه قانون وظیفه این ش//ورا را مشخص کرده است.

ریی//س ش//ورای رقابت تصری//ح کرد: کس//انی که موافق انحصارگرایی هستند با رویکرد فعالیت شورای رقابت مخالفت میکنند.

وی در رابط//ه با این صحبت که با 10 هزار دالر میتوان یک خودروی خوب در خارج از کشور خرید، گفت: بنده شک دارم که با 10 هزار دالر میشود یک خودروی خوب در خارج از کشور خرید.

ش//یوا با اعالم اینکه ما به هیچ عنوان موافق قیمتگذاری خودرو نیستیم، گفت: انحصار بازار باعث ش//ده به قیمتگذاری تعدادی از خودروها ورود و دس//تورالعمل آن را تهیه کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.