واردات ماشینآالت نساجی از ایتالیا 6 برابر شد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

صادرات ماشینآالت نساجی ایتالیا به ایران در سه ماهه نخست سال 2017 به 12 میلیون یورو رسیده در حالی که این رقم در مدت مش//ابه س//ال 2016 تنها دو میلیون یورو بوده است.

اتحادیه تولیدکنندگان ماش//ینآالت نس//اجی ایتالیا با همکاریآژانستجارتایتالیا،برایدومینسالپیاپینمایشگاه مشترک ماشینآالت و محصوالت نساجی ایران )ایرانتکس( را که قرار است روزهای 4 تا 7 سپتامبر در تهران برگزار شود، سازماندهی کرده است.

سال گذشته این نمایشگاه تجاری با حضور تعداد زیادی از تولیدکنندگان ایتالیایی برگزار ش//د و در نمایشگاه امسال نیز42 شرکتتولیدکنندهماشینآالتنساجیایتالیاحضور خواهند داشت.

آلکس زوچی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان ماشینآالت نساجی ایتالیا در این باره گفت: »به لطف صنعت نساجی، ایران همواره یک بازار مهم برای ماشینآالت صنعت نساجی ایتالیا بودهاست.تنشهایجهانیدرچندسالگذشتهاکنونموجب کندی تجارت و بازرگانی شده اما روند کاهش تنشهای فعلی در حال گشودن چشماندازهای تجاری جالب توجهی پیش روی شرکتهای ما شده است.«

به گزارش تس//نیم به نقل از پایگاه خبری اینویشن این تکس//تایلز، آمارهای این اتحادیه موید رش//د میزان فروش ماشینآالت نساجی ایتالیا به ایران است. در سه ماهه نخست سال ،2017 صادرات ماشینآالت نساجی ایتالیا به ایران به 12 میلیون یورو رسیده در حالی که این رقم در مدت مشابه س//ال 2016 تنها دو میلیون یورو بوده است. بر اساس اعالم این اتحادیه »بنابراین امس//ال به راحتی میزان کل صادرات ماشینآالت نس//اجی ایتالیا به راحتی از میزان 16 میلیون یوروی سال 2016 باالتر خواهد رفت.«

اتحادیهتولیدکنندگانماشینآالتنساجیایتالیانمایندگی حدود 300 تولیدکننده ماش//ینآالت صنعت نساجی را بر عهده دارد. ارزش کل تولیدات این ش//رکتها به حدود 2/7 میلیاردیورومیرسدکهبیشاز58 درصدکلآنبهبازارهای خارجی صادر میشود. 12 هزار نفر در این شرکتها مشغول به کار هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.