باک خالی خودروهای صفر هنگام تحویل

Jahan e-Sanat - - اخبار -

فارس- این روزها در کنار کیفیت پایین برخی خودروهای صفر، بعضی مش//تریان خودروی جدید خود را با باک بنزین تقریبا خالی تحویل میگیرند.

در شرایطی که خودروسازان بابت تک تک قطعات خودرو و امکانات نصب شده روی آن از مشتریان هزینه دریافت میکنند، حذف برخی م//وارد الزامی از خودروهای صفر کیلومتری تحویلی به مش//تریان نارضایتی خریداران را به همراه داشته است.

در این مورد میتوان به تحویل خودروهای با باک بنزین تقریبا خالی به برخی مشتریان اشاره کرد به طوری که اولین جایی که خریدار باید پس از تحویل خودرو به آنجا مراجعه کند، پمپ بنزین است.

یکی از خریداران س//اندرو از شرکت پارسخودرو در این مورد به خبرنگار فارس میگوید: وقتی ماشینم را از کارخانه تحویل گرفتم، یکی از دستاندرکاران تحویل خودرو به من گفت که سریع خودت را به یک پمپ بنزین برسان وگرنه در اتوبان میمانی.

در گذشته فیلم خالی کردن بنزین از باک خودروهای صفر نیز در فضای مجازی دست به دست میشد که در نهایت خودروسازان اعالم کردند با نمایندگیهای خاطی برخورد خواهند کرد اما ظاهرا بنزین خودروهای صفر زیر دندان خود خودروسازان هم مزه کرده و حاال حتی خودروهای تحویلی در خود کارخانه نیز باک خالی دارند.

در کنار این مساله، میتوان به حذف جعبه ابزار از روی خودروهای صفر نیز اشاره کرد. شرکتهای خودروساز در تحویل برخی خودروها از ق//رار دادن جعبه ابزار در خودرو خودداری کرده و خودروی بدون ابزار به مش//تریان تحویل میدهند. این در حالی است که سالهای گذش//ته عالوه بر جعبه ابزار، جعبه کمکه//ای اولیه نیز در خودرو قرار میگرفت.

به این ترتیب در ش//رایطی که مدیران خودروساز هر روز بهانه تازهای ب//رای گرفتن مج//وز افزایش قیمت خودرو میتراش//ند، مش//تریان شاهد کم شدن امکانات خودروهای تولیدی هستند و این امکانات که وجود بس//یاری از آنها در خودرو الزامی است، هر دفعه آب میروند. بر اساس این روند نگرانکننده خواهد بود اگر ای//ن حذف امکانات به حذف قطعات مهمتری در خودرو تس//ری پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.