رکورد واردات خودرو جابهجا شد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

فارس- طبق آمار منتش//ر شده از تجارت خارجی در چهار ماهه امس//ال رکورد واردات خودرو جابهجا شده و تنها واردات خودروهای هیبریدی 1855 درصد رشد داشته است.

براساس اطالعات به دس//ت آمده از میزان ارزش کاالهای عمده وارداتی چهار ماهه امسال بالغ بر 79 میلیون و 490 هزار دالر خودروی هیبریدی با حجم موتور 1500 سیسی تا 2000 سیسی وارد کشور شده که تعداد آنها بیش از 2750 دستگاه است.

طبق جزییات به دست آمده تا تیرماه سال 95 بالغ بر چهار میلیون و 65 هزار و 638 دالر خودروی هیبریدی وارد کشور شده بود که در شش ماهه امسال رشد آن به بیش از 1855 درصد رسیده است. این کاال تعرفهای جدا از وسایل نقلیه دیگر داشته و به دلیل این حجم از افزایش برای اولین بار رکوردی بینظیر ثبت کرده و جزو اقالم عمده وارداتی محسوب میشود.

همچنین طبق جدول خودروهای ات1500 2000 سیسی حدود 130 درصد نس//بت به مدت مشابه سال قبل رشد دارند و در چهار ماهه س//الجاری فقط از این ردیف تعرف//های بالغ بر 15 هزار 542 دستگاه به کشور آمده است.

این در حالی است که سال گذشته در همین مدت از مجموع دو ردیف تعرفهای خودرو با حجم 1500) تا (2000 و )تا (2500 سیسی حدود 15 هزار خودرو وارد کشور شده بود.

پس از برجام و انعقاد قراردادهای خودرویی شاهد افزایش چندین براب//ری واردات خودرو و قطعات منفصله و ارزبری ش//دید این نوع کاالها و وسایل هستیم.

برخی کارشناسان معتقدند فروش نفت در پسابرجام و کانال ارزی طراحی شده به گونهای است که واردکنندگان را به سمت کاالهایی با نقدشوندگی باال مثل خودرو و قطعات آن سوق میدهد.

پیش از این علی علیآبادی فراهانی، مدیر دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش خودرو به دلیل به روزرسانی سامانه خبر داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.