سهم خودرو از تولید ناخالص داخلی به 3/5 درصد میرسد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

بر اساس پیشبینی صورتگرفته در سال 1400 سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به 3/5 درصد برسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم »برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت« را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیشبینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به »برنامه راهبردی صنعت خودرو« است.

در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزههای مختلف پیشبینی شده که از جمله آن افزایش سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی در س//ال 1400 است.به گزارش ایسنا طبق هدفگذاری صورتگرفته در این سند در سال 1400 سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به 3/5 درصد افزایش یابد.

این هدفگذاری در حالی اس//ت که طبق این سند در سالجاری (1396) نیز سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید به سه درصد برسد.

در س//ال 1392 سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی برابر با 1/8 درصد بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.