رقابت برای شیر طال

Jahan e-Sanat - - اخبار - سریال ویژه

درخصوص دعوي خواهان امیرحسین ادبزاده فرزند امیررضا به طرفیت خوانده سجاد عظیمي به خواسته مبلغ 22000000 ریال وجه یک فقره چک بانکي به شماره 780371 از حساب جاري به شماره 0110479703002 عهده بانک ملي با احتساب خسارات دادرسي و تاخی//ر تادیه بدینش//رح که خواهان مدعي ش//ده به موجب ی//ک فقره چک فوق مبلغ 22000000 ریال از خوانده طلبکار ميباشد که مشارالیه با وصف مراجعات متعدد از تادیه دین خود امتناع مينماید شورا با عنایت به خواسته مطروحه و مداقه در مفاد مدلول چک موصوف که بر طبق مقررات قانوني صادر ش//ده و علياالصول وجود وبقاي آن در ید خواهان، ظهور در اشتغال و استمرار ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و از آنجایي که خوانده دعوي با وصف ابالغ از طریق نشر آگهي در جلسه دادرسي حاضر نش//ده و الیحه دفاعیهاي نیز به این مرجع تقدیم ننموده و بدینترتیب مستندات دعوي و خواسته مطروحه مصون از هرگونه ایراد و تعرض خوانده باقيمانده از اینرو ش//ورا با توجه به مراتب مطروحه دعواي خواهان را وارد و ثابت دانس//ته و با اس//تناد به م//واد ‪519 ،515 ،198‬ و 522 از قان//ون آیین دادرس//ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلح//ت نظ//ام و ماده واحده استفس//اریه تبصره مذکور و م//واد 310 و 313 از قانون تجارت و مواد 9 و 27 از قانون شوراهاي حل اختالف خوانده را به پرداخت 22000000 ریال به عنوان اصل خواس//ته و 6600000 ریال بابت هزینه دادرس//ي و پرداخت در حق خواهان محکوم و اعالم ميدارد که اجراي احکام ش//ورا مکلف اس//ت که خس//ارت تاخیر تادی//ه چ//ک فوقالذکر را از تاریخ سررس//ید آن م//ورخ 96/3/11 لغایت اجراي حکم بر طبق شاخص بانک مرکزي محاسبه و از خوانده اخذ و در حق خواهان ایصال نماید. راي صادره غیابي بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در همین شعبه و پس از گذش//ت مدت مذکور ظرف بیس//ت روز قابل تجدیدنظر خواهي نزد محاکم محترم عمومي حقوقي قزوین ميباشد.

اسامی نامزدهای جایزه شیر طالی جشنواره ونیز روز پنجشنبه در رم اعالم شد. فیلم »مادر« س//اخته دارن آرنوفس//کی، «Suburbicon» ساختهجرجکلونی،»مکتوب،عشقمن«ساخته عبداللطیفکشیشو»اولیناصالحشده«ساخته پل شریدربا از جمله این فیلم ها هستند.

فهرس//ت فیلمهای حاضر در بخش رقابتی هفتاد و چهارمین جش//نواره فیل//م »ونیز« به عنوان قدیمیترین جش//نواره سینمایی جهان در حالی اعالم شد که امسال این رویداد میزبان جدیدتری//ن س//اختههای چندی//ن کارگردان سرشناس میشود.

دارن آرنوفس//کی که در سال 2011 ریاست هیات داوران جش//نواره ونیز را بر عهده داشت، امس//ال با فیلم جدید و ترس//ناکش »مادر!« به ونیز آمده است.

این فیلم با بازی جنیفر الورنس، خاویر باردم و اد هریس درباره روابطی است که پس از ورود مهمانهایی ناخوانده به بوته آزمایش گذاش//ته میشود.

»حومه شهر« ساخته جدید جورج کلونی با بازی م//ت دیمون، جولین مور، جاش برولین و اسکار ایسالک، یک کمدی سیاه با فیلمنامهای از برادران »کوئن« است و داستان آن درباره یک خانواده ایدهآل در حومه ش//هر است که زندگی آنها در گرداب مس//ایلی چون خیانت و رسوایی درگیر میشود.

این دومین فیلمی است که امسال مت دیمون در جشنواره ونیز دارد و او طبق اعالم پیشین در فیلم افتتاحیه جشنواره با عنوان »کوچکسازی« س//اخته الکس//اندر پاین نیز نقش اصلی را ایفا میکند.

گیلرمو دلت//ورو، کارگردان مطرح مکزیکی نیز با فیلم ماوراییاش درباره جنگ س//رد به نام »ش//کل آب« به بخش رقابتی ونیز دعوت شده است؛ فیلمی با بازی مایکل شنن، سلی هاوکینز و اکتاویا اسپنسر.

آیویوی هنرمند و فعال سیاسی چینی نیز امسال با مستند »جریان انسانی« شانس خود در بخش رقابتی این جشنواره مهم در عرصه سینما را آزمایش میکند. مستند »جریان انسانی« به موضوع بحران پناهندگان میپردازد.

دیگر چهره سرشناس که امسال برای کسب ش//یر طالی ونیز رقابت میکن//د، عبداللطیف کشیش، کارگردان برنده نخل طالی کن با فیلم »آبی گرمترین رنگ اس//ت« اس//ت. »مکتوب، عشق من: آوازخواندن« عنوان ساخته جدید این کارگردان فرانسوی است که سرانجام با مشکالت مالی فراوان ساخته شده است.

پائولو ویرزی، کارگردان ایتالیایی نیز با »لذت طلب« اولین ساخته بلند سینماییاش به زبان انگلیسی با بازی هلن میرن و دونالد شاترلند یکی از شانسهای شیر طالی ونیز 2017 است.

فهرس//ت کام//ل 21 فیل//م بخ//ش رقابتی هفتادوچهارمین جشنواره بینالمللی فیلم ونیز از این قرار است:

»جریان انسانی« به کارگردانی آی ویوی، »مادر« به کارگردانی دارن آرنوفسکی، »حومه

پنجمین ش//ماره هفتهنامه اینترنتی »ش//هرزاد« با یادداشتی از کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما درباره س//ریال شهرزاد آغاز میشود. همچنین در این شماره، گفتوگو با حسن مصطفوی مدیر تولید سریال، شهرزاد از ن//گاه طراحان صحنه و لباس، نق//د جعفر گودرزی، بازتاب اخبار س//ریال در رسانهها، نظر اهالی رسانه در حوزه اقتصادی درباره شهرزاد، اینفوی محسن چاوشی به مناسبت تولدش، عکسنوشتههایی از قسمت پنجم و همچنین عکسهایی از قسمت آینده دیده میشود.

در یادداش//ت کیومرث پوراحم//د که در ابتدای این شماره درج شده، آمده است:

بارها اتفاق افتاده که سریالهای نمایش خانگی را تا دو، سه قسمت دیدم و دیگر دنبال نکردم چون که برایم جذابیت نداش//ت اما در مورد سریال »شهرزاد« اینطور نبود. به ش//دت مجذوب آن شدم و مثل بقیه مردم هر هفته منتظر عرضه قسمت جدید آن بودم.

زمانیکه فصل دوم این سریال عرضه شد ایران نبودم و در فروشگاه نزدیک منزلمان قسمت دوم فصل جدید را دیدم و یک هفته هر روز از آنجا پیگیر قسمت اول بودم که در نهایت در جایی پرویز فالحیپور را دیدم و به من گفت قسمت اول را دارم و برایت میآورم که خیلی لطف و مردانگی کرد و فردای همان شب برایم فرستاد. ش//هر« به کارگردانی جورج کلونی، »ش//کل آب« س//اخته گیلرمو دلت//ورو، »توهین« از زالد دوئری، »ویال« س//اخته رابرت گدیگیان، ‪«Lean on Pete»‬ س//اخته آن//درو ه//ای، »مکتوب، عشق من: آوازخواندن« از عبداللطیف کشیش، »سومین قاتل« به کارگردانی کوریدا هیروکازو، ‪«Jusqu’a la Garde»‬ از خاویر لگران//د، »آم//وری و ماالویتا« ب//ه کارگردانی ب//رادران مانت//ی، »فوکس ترات« از س//اموئل مائوز، »سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری« ساخته مارتین مکدونا، »حنا« از آندرا پاالئورو، »کوچکسازی« از الکساندر پاین، »فرشتگان س//فید میپوشند« س//اخته ویوین کو، »یک خانواده« به کارگردانی سباستین ریسو، »اولین

»شهرزاد« سریال بسیار خوبی است. در این سریال بازیها، فیلمنامه، کارگردانی ...و فوقالعاده است. به نظرم مهمترین نکتهای که موجب میشود تا فیلم یا سریالی موفق ش//ود و مورد توجه مخاطب قرار گیرد، این است که مخاطب احس//اس کند به او احترام گذاش//ته شده اصالحشده« به کارگردانی پل شرادر، »کشور ش//یرین« س//اخته وارویک تورونتون، »لذت طل//ب« از پائولو وی//رزی و »کتابخانه عمومی نیویورک« ساخته فردریک وایزمن.

در بخش افقهای این رویداد س//ینمایی که امسال رخشان بنیاعتماد یکی از اعضای هیات داوران اس//ت، دو فیلم ایرانی »بدون تاریخ بدون امضا« ساخته وحید جلیلوند و »ناپدید شدن« ساخته علی عسکری نمایندگان سینمای ایران هستند.

»بدون تاری//خ بدون امضا« ب//ا فیلمنامهای از عل//ی زرنگار و وحی//د جلیلوند، دومین فیلم برادران جلیلوند پس از فیلم »چهارش//نبه 19 اردیبهشت« است. است، که در مورد سریال »شهرزاد« این اتفاق بهخوبی مشهود است.

طراحیهای دکور، لباس و لوکیشنهای »شهرزاد« بسیار مورد توجه قرار گرفته است که این موضوع نشان میدهد برای حسن فتحی، مخاطب بسیار مهم بوده و

امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ، علیرضا استادی و نوید محمدزاده بازیگران فیلم جلیلوند هستند.

در خالصه داستان این فیلم آمده است: »کاوه نریمان یکی از پزشکاِن پزشکیقانونی در محل کارش با جسدی مواجه میشود که او را پیش از این میشناخته است.

اما علی عس//کری که پیش از این در س//ال 2013 با فیلم کوتاه »بیش//تر از دو س//اعت« و سال گذشته نیز با فیلم »سکوت« با کارگردانی مشترک فرنوش صمدی در بخش فیلمهای کوتاه جشنواره کن حاضر بود، امسال فیلم جدیدش را در جشنواره ونیز رونمایی میکند.

در خالصه داستان فیلم »ناپدید شدن« آمده است: در یک شب سرد زمستانی زوجی جوان با مشکل جدی روبهرو شدهاند و تنها چند ساعت برای حل این مشکل زمان دارند. در حالیکه آنها قصد دارند این ماجرا را از خانوادههای خود پنهان کنند، رابطهشان نیز وارد بحران میشود.

از دیگر فیلمهای حاضر در بخش افقهای ونی//ز 2017 میت//وان ب//ه »گونهه//ای در معرض خطر« س//اخته »ژیل بوردو«، » Los ‪«Versos Del Olvido‬ ب//ه کارگردان//ی علیرضا خاتمی، »تجاوز به ریس//ی تیلور« به کارگردانی نانسی بورسکی، »خوبان« ساخته صوفیا جاما، »ماروین« از آن فونتن، »نامرئی« به کارگردانی پابلو جیوردلی، »گواهی« از زاهی گراد، »ش//بی که ش//نا کردم« به کارگردانی دنی//ل مانیول و ایگاراش//ی کوه//ی، »نیکو« ساخته س//وزان نیکائیرالی، »کریگ« از ریک اوسترمن، »غرب طلوع آفتاب« به کارگردانی جیس//ون رافتوپولوس، »زیر درخت« ساخته هافشتینگونار سیگوردسن و »زندگی در شهر« ساخته ادواردو وینسپر اشاره کرد.

در بخش افقهای جشنواره ونیز در مجموع 20 فیلم به رقابت خواهند پرداخت و ریاس//ت هیات داوران این بخش برعهده »جیانی آمیلو«، کارگردان ایتالیایی است.

هفتادوچهارمین جشنواره فیلم ونیز از تاریخ 30 اوت تا 9 س//پتامبر 8) تا 18 شهریورماه( در ایتالیا برگزار میش//ود و امسال »آنت بنینگ«، بازیگر آمریکایی به عنوان اولین زن در 11 سال اخیر در راس هیات داوران بخش رقابتی جشنواره معتبر ونیز قرار گرفته است. مطابق با س//لیقه آنها، سریال را پیش برده است. این موض//وع در دکور، لباس و آکساس//وار هم مصداق پیدا میکند.

اینکه تهیهکننده با دست و دلبازی خرج میکند و آنقدر درک دارد پولی را که خرج میکند چند برابر آنرا در میآورد، در حالیکه متاسفانه خیلی از تهیهکنندگان این درک را ندارند و فقط تمرکزش//ان بر این است که کار را ارزان تمام کنند.

در »ش//هرزاد« تاریخ بهانهای میشود تا عشق شکل بگی//رد و قصه جلو برود و این توانایی و تس//لط کامل نویس//ندگان »شهرزاد« یعنی فتحی و ثمینی است که موازنه بین مقوله عشق و تاریخ را حفظ کردهاند و یکی بر دیگری قالب نمیشود. فتحی زیاد عالقهای به پرداخت مستقیم به تاریخ ندارد. او در آثارش تنها مقطعی از تاریخ را به تصویر میکشد و بیشتر قصه را پیش میبرد و تاریخ بهانهای برای نشان دادن نوع پوشش، دکورها و مناسبات خانوادگی و اجتماعی است.

به عنوان یک سینماگر ایرانی به سریال »شهرزاد« که در بخش خصوصی ساخته شده است، افتخار میکنم و برای حس//ن فتحی و همه عوامل این مجموعه آرزوی تندرستی و موفقیت دارم.

قس//مت ششم شهرزاد دوش//نبه 9 مردادماه عرضه میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.