حال عمومی »آمیزعبدالطمع« خوب نیست

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رضا عبدی، هنرمند پیشکسوت رادیو و برنامه بهیادماندنی »جمعه ایرانی« که با نقش »آمیزعبدالطمع« برای بسیاری از عالقهمندان به رادیو شناختهش//ده است، بهدلیل کهولت سن و کسالت، در بیمارستان بستری بود و بهتازگی به خانه منتقل شده است.

همسر این هنرمند پیشکسوت در گفتوگو با ایسنا، درباره وضعیت جسمی رضا عبدی توضیح داد: ایشان بهدلیل اینکه حال عمومیشان خوب نبود، به مدت یک هفته در بیمارستان بستری بود و بهتازگی در خانه استراحت میکند. با این وجود، حال عمومیشان خوب نیست.

او ادامه داد: رضا عبدی آرزوهایی برای برنامه »جمعه ایرانی« داشت، از جمله اینکه به رادیو برگردد. مردم این برنامه را دوست داشتند. دعا کنیم شاید روزی به رادیو برگردد.

عبدی پیشتر اینکه این روزها مشغول چه کاری است؟ به ایسنا گفته بود: دیگر پیر شدهام و این روزها دوران س//المندی را میگذرانم و در خانه هستم. فعالیتی در رادیو ندارم اما با آقای توکل - سردبیر »جمعه ایرانی« - در برنامه »شاد شو« همکاری دارم، چون کسالت دارم تا آنجا که بتوانم با او همکاری میکنم. بازیگرشخصیتبهیادماندنی»آمیزعبدالمطمع«دربرنامه »جمعه ایرانی« همچنین برای این برنامه ابراز دلتنگی کرده و اظهار کرده بود: مخاطبان، »جمعه ایرانی« را دوست داشتند، چراکه سالها از رادیو پخش میشد، شاید در رادیو تغییراتی ایجاد کنند که این برنامه دوباره فعالیت خود را ادامه دهد.

این هنرمند پیشکسوت از جمله اهالی رادیو است که بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در عرصه تئاتر، تلویزیون و رادیو را دارد. شنوندگان رادیو به ویژه طرفداران برنامه »جمعه ایرانی« ص//دای او را در قالب کاراکتر »آمیز عبدالطمع« س//ابق در »صبح جمعه با شما« و »عبدل بیزینس« در »جمعه ایرانی« امروز میشناسند.

عوامل جمعه ایرانی پیش از این در دوران فعالیتشان در رادیو ایران، مس//تندی درباره رضا عبدی تولید کردند. در این مس//تند رضا عب//دی بهعنوان پدر »جمعه ایرانی« معرفی شد.

رضا عبدی در این مستند گفت که در یکی از محلههای قدیمی تهران به نام چهارراه سرچش//مه به دنیا آمده است. بخشهایی از این مستند به دوران کودکی رضا عبدی، دوران تحصیل در مقطع ابتدایی و آن زمانی که انشای خود را پای تخته با کاغذ سفید میخواند، اختصاص داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.