نامزدهایبوکر7102 معرفیشدند

Jahan e-Sanat - - اخبار -

13 اثر شامل رمانهایی از نویسندگان نامدار به فهرست بلند نامزدهای جایزه ادبی »منبوکر« در سال 2017 راه یافتند.

ارونداتی روی، نویسنده هندی که در سال 1998 با رمان »خدای چیزهای کوچک« موفق به کسب جایزه بوکر شد، پس از نزدیک به 20 سال دوباره به عالم ادبیات بازگشته و اینبار با رمان »وزارت نهایت خوشبختی« نامزد این جایزه معتبر و 50 هزار پوندی شده است.

امکان حضور در جایزه بوکر از سال 2014 برای نویسندگان آمریکایی نیز فراهم شد و امسال سه چهره نامدار ادبیات آمریکا یعنی پل استر، جورج ساندرز و کلسون وایتهد برنده جایزه پولیتزر سال 2017 به فهرست اولیه جایزه بوکر راه یافتهاند. در فهرست بلند نامزدهای جوایز بوکر امسال، چهرههای ادبی مهمی حضور دارند که در مجموع، سابقه کسب جوایز ادبی پولیتزر، کاستا، بیلیز، فولیو و ایمپک را دارند اما ارونداتی روی تنها نویسندهای است که پیش از این، برنده بوکر شده است.

هیات انتخاب جایزه ادبی بوکر، 13 عنوان رمان راهیافته به فهرست اولیه را از میان 150 عنوان کتاب انتخاب کرده که در میان آنها نام چهار نویسنده دیده میشود که پیش از این به جمع نامزدهای نهایی مهمترین جایزه ادبی بریتانیا راه یافته بودند اما در نهایت موفق به کسب جایزه نشدند؛ علی اسمیت، سباستین باری، زادی اسمیت و محسن حمید. 13 رمان راهیافته به فهرست نامزدهای جایزه بوکر 2017 عبارتند از: «4321» نوشته پل استر، »روزهای بدون پایان« نوشته سباستین باری، »تاریخ گرگها« نوشته امیلی فریدلوند، »از غرب خارج شوید« نوشته محسن حمید، »استخوانهای خورشیدی« نوشته مایک مککورماک، »مخزن «13 نوشته یان مکگرگور، »المت« نوشته فیونا موزلی، »وزارت نهایت خوشبختی« نوشته ارونداتی روی، »لینکولن در باردو« نوشته جورج ساندرز، »آتش خانگی« نوشته کامیال شمسی، »پاییز« نوشته علی اسمیت، »سوئینگ تایم« نوشته زادی اسمیت و »راهآهن زیرزمینی« نوشته کولسون وایتهد

س//ال گذش//ته پل بیتی بهعنوان اولین نویسنده آمریکایی توانست جایزه »منبوکر« را با رمان «Sellout» از آن خود کند. این رمان تاکنون 360 هزار نس//خه فروخته است و فروش آن یک هفته پس از کسب جایزه، 658 درصد افزایش یافت.

جایزه »منبوکر« که اولینبار در سال 1969 برگزار شد، جایزهای است برای بهترین اثر ادبیات داستانی که به زبان انگلیسی نوشته شده است. این جایزه بیش از 40 سال فقط به نویسندگان کشورهای مشترکالمنافع، انگلیسیها و ایرلندیها تعلق میگرفت اما از سال گذشته با وضع قوانین متفاوت، تمام آثار نوشتهشده به زبان انگلیسی حق شرکت در آن را پیدا کردهاند. اسامی شش رمان راهیافته به جمع نامزدهای نهایی جایزه بوکر 2017 در تاریخ 13 سپتامبر 22) شهریور( و برنده نهایی نیز روز 17 اکتبر 25) مهر( اعالم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.