انتقال سرورهاي

Jahan e-Sanat - - اخبار -

گروه فن//اوري- درحالي رييس پليس فتاي ناجا از تلگرام و توئيتر به عنوان بستري براي عمليات تروريستها ياد كرده است كه مديرعامل تلگرام نيز از انتقال شبكههاي تحويل محتواي CDN تلگ//رام به ايران خبر ميدهد. اين درحالي اس//ت كه پيش از اين گفته بود انتقال سرورهاي تلگرام به ايران شايعه است و مخالفت خود را با انتقال س//رورهاي اين اپليكيشن اجتماعي اعالم كردهبود.چنديقبلپاولدورف،مديرعامل پيامرسان تلگرام در كانال تلگرامي رسمي خودنوشت:شايعاتعجيبيمبنيبرانتقال سرور تلگرام به ايران منتشر شده است. اين موضوع كه تلگرام به عنوان پيامرساني كه حريم خصوصي براي آن بسيار مهم است، سرورهاي خود را به ايران منتقل كند، كامال پوچاست.سياستاصليتلگرامحفظحريم خصوصي كاربران است و ما به همين دليل نميتوانيم دستورات دولتها را قبول كنيم. حتي در صورت مسدود شدن و فيلترينگ هماينكارنميكنيم.

اين در حالي است كه پاول دورف ديروز در كانال تلگرامي خود اعالم كرد سرورهاي CDN ياتوزيعوتحويلمحتوايتلگرامبه ايران و برخي از كشورهاي خاورميانه منتقل شد. اين موضوع براي سوپرگروهها و كانالها باحجمگستردهمحتوا،بسيارمثبتخواهد بودوكاربرانباسرعتبيشتريبهايندادهها دسترسيخواهندداشت. احتمالفيلترشدنتلگرام ازطرفيرييسپليسفتايناجاازتلگرام و توئيتر به عنوان بس//تري براي عمليات تروريستهايادكردودربارهرفعفيلترتوئيتر، اظهاركرد:چنينچيزيصحتنداردوتوئيتر رفعفيلترنخواهدشد.

سرداركمالهاديانفردرگفتوگوباايسنا افزود: توئيتر عامل فعاليت تروريستهاست و در نشست اسپانيا رسما به مدير آن گفتم كهدرحالحاضربيشاز057 هزارنفردر دني//ا از داعش طرفداري ميكنند و عامل تررويستيداعشهستندوتمامفعاليتآنها در توئيتر رخ ميدهد.

وي با اشاره به عمليات تروريستي داعش در مجلس و حرم امامخميني)ره(، به ايسنا گفت: فراموش نكنيم هماهنگيهاي اين عملياتتروريستيگروهكداعشدرتهران، تماما در تلگرام رخ داد.

هاديانفرباتاكيدبراينكهچنينموارديرا فراموشنميكنيم،تصريحكرد:مديرتلگرام هم اين موضوع را ميداند و ما اين موارد را بهآنهامنتقلكردهايم.

ب//ه گفته ريي//س پليس فت//اي ناجا، بس//تر عملياتهاي تررويستي و ارتباطي تروريستها در دنيا در درجه اول توئيتر و در درجه دوم تلگرام است. وي در پايان تصريح كرد:بنابراينباتوجهبهوضعيتموجودتوئيتر رفعفيلترنخواهدشد.

اينط//ور به نظر ميرس//د كه مراجع قضايي با وجود تالش دولت در مورد جريان آزادگرايي و رعايت حريم ش//خصي افراد، به دنبال بهانهتراشي براي فيلتر كردن اين اپليكيشنپيامرسانهستند. نقششبكههايتوزيعمحتوا ام//اCDN ها ش//بكههايي ب//زرگ از سرورهايي هس//تند كه در چندين نقطه دنيا و به صورت جغرافيايي توزيع ميشوند. با اس//تفاده از اين شبكهها، محتوا با توجه به موقعي//ت جغرافيايي كارب//ر از طريق نزديكترين سرور به كاربر ارائه داده ميشود. اين س//رويس در افزايش س//رعت تحويل محت//وا و پهناي باند در وبس//ايتهاي با ترافيك باال و وبسايتهاي جهاني مانند گوگل، ياهو، فيسبوك ...و بسيار تاثيرگذار اس//ت، از اين رو اين شبكهها را شبكههاي تحويل محتوا مينامند. بنابراين CDN ها تنها رابط بين كاربران و س//رورهاي اصلي هستند و درخصوص تلگرام نيز اين سرورها تنها فايلهاي رمزنگاري شده را از سرورهاي اصلي دريافت ميكنن//د و به كاربران ارائه ميدهند. بر اين اساس انتقال اين سرورها ب//ه ايران منافاتي با حفظ حريم خصوصي كاربران نخواهد داشت.

امني/تمحت/واهمچن/انحفظ ميشود

مديرعاملوبنيانگذارتلگرامبالفاصلهپس ازاعالمخبرانتقال CDN بهايراناعالمكرد در صورتي كه مقامات رسمي اقدام به پاك كردن محتواي خاص و سانسور آن كنند، كاربران ميتوانند به نسخه اصلي اين محتوا در سرورهاي تلگرام در اروپا دسترسي داشته باشند و به اين ترتيب امكان سانسور وجود نخواهدداشت.

دورف در پاسخ كاربران به علت استفاده از CDN گفت: ما از نس//خه ‪4 .2‬ تلگرام برايكانالهاييبابيشاز001 هزارعضواز CDN استفادهميكنيم.همچنينازنقاط ذخيرهسازي CDN در مناطقي كه تلگرام ترافيك زيادي دارد نيز بهره ميبريم. اما بنا بر داليلي سرورهاي خود را به كشورهايي كه سابقه سانسور اينترنتي دارند، منتقل نخواهيم ك//رد. CDN ها تنه//ا دادههاي رمزنگاريش//ده را دريافت ميكنند و آنها را به س//اير كاربران تحويل ميدهند. اين سرورها توانايي رمزگشايي دادهها را ندارند و صرفاجهتافزايشسرعتوكيفيتتجربه كاربرياستفادهميشوند.

بنيانگذار تلگرام در ادامه و در پاسخ به ميزان امنيت CDN ها و دادههاي كاربران گفت:NDC ها توانايي رمزگشايي محتوا را ندارن//د. به اين ترتيب امكان پاك كردن يا سانسوربخشيازدادههادردسترسنيست. در صورتي كه بخشي از دادهها ازCDN ها پاك شود كاربران آنها را از سرورهاي اصلي تلگرامدريافتميكنندوبهاينترتيبامنيت محتوا در هر صورتي حفظ خواهد ش//د. با

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.