تلگرام به ايران

Jahan e-Sanat - - اخبار -

توجه به رمزگذاري شدن دادهها نيز امكان جايگزيني آنها در CDN ها وجود ندارد.

انتقالسرورهابرايافزايشكيفيت خدماتبود

دورف در پاسخ به علت انتقال CDN به مناطقمختلفوارتباطآنبافشاردولتهاي منطقه گفت: وارد هيچ توافق يا تفاهمي با دولتهادراينموردنشدهايمو ها بخشيازهيچمعاملهاينيستند.اينبهدليل غيرمنطقيبودنقوانينمحلينيست.تنها هدف اس//تفاده از CDN ها اين است كه كيفيت اتصال در مناطق با تقاضاي باال، كه تلگرام نميتواند سرورهاي خود را به آنجا منتقل كند، با روشي ايمن افزايش يابد.

CDN ها و نق//اط آن به تلگرام تعلق نداشته و همه ريسك آن به گردن شركت ثالثي كه نقاط ذخيرهس//ازي CDN در سراسر دنيا را براي ما تامين ميكند خواهد بود. م//ا هيچ س//رمايهگذارياي روي اين CDN ه//ا انجام نميدهي//م و تنها بابت ترافيكمصرفيبرايانتقالمواردذخيرهشده ازخوشهكامپيوترهاياصليخودمانبهكاربر نهايي،هزينهپرداختميكنيم.درنتيجهاگر كشوري تصميم به دستكاري CDN در منطقه خودش بگيرد، به چيزي جز پايين آوردن كيفيت اتصال شهروندان خودشان دست نمييابد و تلگرام هيچ چيز با ارزشي را از دست نخواهد داد.

پيش از اي//ن دورف اعالم كرده بود كه سرورهايتلگرامتنهادركشورهاييباشرايط خاصقرارخواهندگرفتومناطقيباشرايط خاص كنترلي مانند ايران، تركيه، عربستان س//عودي، چين، هند و اندونزي ميتوانند از CDNهاي تلگرام براي افزايش تجربه كاربرياستفادهكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.