جايزهمايكروسافتبرايهككردنويندوز01

Jahan e-Sanat - - اخبار -

CDN

زوميت- شركت مايكروسافت براي پيدا كردن مشكالت امنيتي سيس//تمعامل ويندوز 10 تا س//قف 250 هزار دالر به هكرها پاداش ميدهد.

برنامه جديد مايكروسافت براي پيدا كردن حفرههاي امنيتي ويندوز 01، ش//امل پاداشهاي مختلف بر اس//اس ميزان پيچيدگي ايرادات امنيتي اس//ت. با توجه به ميزان اطالعات ارائهش//ده به مايكروسافت و س//طح پيچيدگي حفره امنيتي، مايكروس//افت بين 500 تا 250 هزار دالر پاداش براي هكرها در نظر گرفته اس//ت. اين پاداش شامل حفرههاي امنيتي مهم، موارد مربوط به نقض حريم خصوصي كاربران و كليه ايرادات طراحي ويندوز 10 است كه ميتواند امكان دسترسي و كنترل سيستمعامل را براي هكرها فراهم كند.

مايكروسافت هيچ محدوديتي براي پيدا كردن اين ايرادات در نظر نگرفته اس//ت. تنها مورد مطرحش//ده اين است كه اگر حفره امنيتي گزارش شده، پيش//تر توسط يكي از مهندسان مايكروسافت گزارش شده بود، تنها 10 درصد از مبلغ پاداش پرداخت خواهد شد.

اين شركت در بالگ رسمي خود اعالم كرد: تمام ايرادات امنيتي براي ما اهميت دارد بنابراين لطفا هر ايرادي را كه پيدا ميكنيد، به ما گزارش دهيد.

پنج حوزه اصلي براي پيدا كردن ايرادات امنيتي در ويندوز معرفي ش//ده اس//ت. از اين پنج حوزه، ايرادات امنيتي بخش مايكروس//افت هايپر- وي، بيش//ترين مبلغ پاداش را دارد. مايكروس//افت براي پيدا كردن حفرههاي امنيتي اين بخش در سيستمعاملهاي ويندوز 01، ويندوز سرور ،2012 ويندوز سرور 2012 نسخه R2 و ويندوز سرور 2012 نسخه ‪،Insider Preview‬ بين پنج هزار تا 250 هزار دالر جايزه ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.