ماهوارهبر سيمرغ دومين پرتاب خود را انجام داد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

دومين پرتاب ماهوارهبر س//يمرغ، بزرگترين ماهوارهبر كش//ور از پايگاه فضايي امام خميني با موفقيت انجام و اين پايگاه هم بهطور رسمي افتتاح شد.

ماهوارهبر س//يمرغ بزرگترين ماهوارهبر جمهوري اس//المي ايران است كه اولين پرتاب آزمايش//ي خود را در زمس//تان 1394 و در پايگاه فضايي امامخمين//ي با موفقيت انجام داد. دومين پرتاب آزمايش//ي اين موش//ك ماهوارهبر كه روز پنجشنبه 5 مرداد 1396 از اين پايگاه فضايي انجام شده هم موفقيتآميز بوده است. در اين پرتاب آزمايشي دو هدف اصلي دنبال ميشد؛ -1 آزمايش كامل سازههاي تنها پايگاه فضايي كشور كه در سمنان قرار دارد و تمام مراحل آمادهسازي، پرتاب، كنترل و هدايت ماهوارهبرها در آنجا انجام ميشود. -2 بررسي عملكرد مرحله دوم موشك ماهوارهبر سيمرغ.

متخصصان س//ازمان صنايع هوافضاي وزارت دفاع در س//اخت موشك ماهوارهب//ر س//يمرغ از فناوريهاي روز جهان اس//تفاده كردهاند. با دومين آزماي//ش موفقيتآميز اين موش//ك، توان موش//كي كش//ورمان در عرصه فناوريهاي غيرنظامي افزايش چش//مگيري پيدا كرده اس//ت. اين موشك ماهوارهبر ميتواند بيش از يك ماهواره را در فضا قرار دهد و محمولههايي با وزن 100 كيلوگرم را به فضا منتقل كند. با در دس//تور كار قرار گرفتن طرح توس//عه اين ماهوارهبر، در آينده شاهد توانايي حمل محمولههايي با وزن 500 تا 700 كيلوگرم خواهيم بود.

با آزمايش موفق ماهوارهبر سيمرغ، پايگاه ملي فضايي امام خميني نيز بهطور رسمي افتتاح شد؛ پايگاهي كه از نظر فناوري مطابق با استانداردهاي روز دنيا طراحي و ساختهشده و قادر است در فاز نهايي خود، همه نيازهاي كش//ور در مدار LEO را نيز پوش//ش دهد. اميد اس//ت كه با ثبت اين دو موفقيت بزرگ، ماهوارههاي ايراني بتوانند روزي به مدارهايي همچون مدار LEO دست يابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.