تغيير روش فروش اينترنت تا دو هفته ديگر

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ف/ارس- معاون وزير ارتباطات گفت: فروش اينترنت نامحدود به جاي حجمي، اين هفته به ارائهدهندگان اينترنت ابالغ ميشود و به آنها حدود يك هفته مهلت براي اجرا داده خواهد شد.

علياصغ//ر عميديان با اش//اره به تصويب روش ف//روش نامحدود اينترنت در جلسه روز يكشنبه هفته گذشته كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، گفت: اين مصوبه در هفته جاري به بازيگران حوزه اينترنت كشور ابالغ ميشود و پس از آن ارائهدهندگان سرويس اينترنت حدود يك هفته براي اجراي اين مصوبه فرصت دارند.

پيش از تصويب اين مصوبه گفته ميشد احتماال بازه حدودا چند هفتهاي براي اجراي اين روش توسط ارائهدهندگان اينترنت پيشبيني ش//ود كه به اين ترتيب به نظر ميرسد تا دو هفته ديگر شاهد تغيير عملي شيوه فروش اينترنت در كشور باشيم.

براساس روش جديد فروش اينترنت نامحدود در كشور ديگر مالك محاس//به تعرفه اينترنت حجم مصرفي كاربران نيست بلكه سرويس براساس سرعت به مشتركين فروخته ميشود كه در آن معيار مصرف منصفانه وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.