محرومان در آرزوی خانهدار شدن

Jahan e-Sanat - - اخبار -

سياستگذار پولي و بانكي كشور از يك مدل تسهيالت جديد در قالب »وام نوس//ازي« از محل »صندوق پسانداز يكم« خبر داده اس//ت؛ براس//اس ابالغيه بانك مركزي، بانك عامل مس//كن موظف ش//ده تا به »دو ش//رط« تسهيالت جدي//دي براي س//اخت مس//كن پرداخت كند. اين تس//هيالت كه قرار است از كانال »انبوهس//ازان« وارد بازار ش//ود، به ش//رط »س//پردهگذاري انبوهس//ازان در صن//دوق پسانداز مسكن يكم« و »استفاده در بافت فرسوده« محدود شده است.

به گ//زارش »جهانصنعت«، براس//اس تصميم تازه »كميس//يون اعتب//اري بانك مركزي« قرار اس//ت تا با »امكان استفاده از تسهيالت صندوق پسانداز يكم«، اعطاي وام ساخت مسكن صرفا در بافتهاي فرسوده به انبوهسازان، مشروط به »سپردهگذاري در صندوق« پس از ساخت مسكن و با رعايت سقفحداكثر01 هزارميليارداجراييشود. با ايجاد اين اين كانال جديد در بخش تامين مالي مس//كن، تا »س//قف ده هزار ميليارد ري//ال«، »حجم و دامنه« تس//هيالت بازار مس//كن به ميزان چشمگيري افزايش پيدا ميكند اما »دو اشكال كاربردي« در مسير پرداخت اين تس//هيالت ممكن است باعث كاه//ش تاثيرگذاري آن يا انحراف از اهداف تعيينشده شود.

هرچنددستورالعملبانكمركزيبهبانك عامل مسكن ابالغ شده است اما شروطي كه در قالب اين ابالغيه آمده بهطور بالقوه توانايي »منع حضور گسترده انبوهسازان« را به دنبال دارد. سياستگذار پولي در اين ابالغيه زمينه ورود بانك عامل بخش مسكن به اين شيوه تامين مالي را »سپردهگذاري انبوهسازان در صندوق پسانداز مسكن يكم« عنوان كرده؛ اين شرط كه شروط ديگري از جمله »خانه اولي«بودنمتقاضيانو»سپردهگذاري«يك ساله را نيز با خود به همراه دارد بسياري از انبوهس//ازان را براي ورود به اين طرح دچار چالش خواهد كرد.

بنا بر »ماهيت ارائه تس//هيالت بانكي« هدفگذاري ارائه تسهيالت براي »متقاضيان ب//ا نقدينگ//ي پايين« اس//ت؛ ح//ال آنكه انبوهس//ازان اعالم ميكنن//د در صورتيكه توانايي س//پردهگذاري كالن داشته باشند، ديگر نيازي ندارند تا يك سال براي دريافت تسهيالتمنتظرباشند.

پيش از اين نيز انبوهسازان به دليل آنچه »تاثيرگذاري بس//يار ناچي//ز« اعالم كرده سقف تسهيالت 10000 ميليارد ريال هدفگذاري بافتهاي فرسوده شهري بودن//د رغبتي به اس//تفاده از وامهاي 110 تا 150 ميليون توماني بانك مسكن نشان ندادند؛ بنابراين ممكن است تالش تازه بانك مسكن براي ورود انبوهسازان به احياي بافت فرسوده و رونق مس//كن با شكست دوباره مواجه شود.

ماهي/تناس/ازگارصن/دوقپسانداز مسكنيكم

دبير كانون سراسري انبوهسازان مسكن و ساختمانكشوربه»جهانصنعت«ميگويد: »درخصوص اين ابالغيه بايد صبر كنيم تا بانك مسكن سياس//تهاي خود را در اين زمينه روشن كند و ببينيم چه سياستهايي قرار است اتخاذ شود؛ چراكه كانال دريافتي تسهيالت صندوق يكم در بانك مسكن براي افرادي است كه هجده سال به باال سن دارند وميخواهندبراينخستينبارصاحبمسكن شوند؛ به عبارت ديگر شرط الزم دريافت اين تسهيالت خانه اوليها هستند.«

فرشيد پورحاجت ادامه ميدهد: »اين در حالي است كه طبق اين مصوبه انبوهسازان نيز ميتوانند از اين كانال وارد حوزه ساخت شوند، يعني فرضا ميتوان با سپردهگذاري مبلغ04 ميليونتومان،بعدازيكسالاقدام به دريافت اين تسهيالت كنيم. اينكه بانك مسكندراينزمينهچهمسيريراميخواهد دنبال كند همانطور كه در ابتدا اشاره كردم بانك عامل مسكن مشخص نيست، چراكه در حال حاضر ذات مكانيسم تسهيالت صندوق يكم با توجه به اين مصوبه دچار تغييرات شده است و قرار نبود اين صندوق براي انبوهسازان باشد.«

دومس/يراحتماليبرايدس/تيابيبه تسهيالت

پورحاجت معتقد اس//ت: »در اين حالت ميتوان دو راه را براي اين امر ممكن دانست، نخس//ت اينكه افرادي ك//ه در اين صندوق سرمايهگذاري كردهاند به انبوهسازان وكالت بدهند يا خود انبوهسازان به مدت يك سال س//رمايه خود را در بانك بگذارند تا از محل آن تسهيالت دريافت كنند.«

او توضيح ميدهد: »در هردو راه ايرادات بسياري مشاهده ميشود و عملياتي كردن اين موضوع از نگاه من بس//يار سخت است چراك//ه اگر ش//رايط را كنار ه//م بگذاريم ميبينيم كه يك انبوهس//از حاضر نيس//ت س//رمايه خود را به مدت يك س//ال بلوكه كن//د و بعد تس//هيالت آن را دريافت كند. تسهيالت بايد زماني پرداخت شود كه فرد به آن نياز دارد. اگر قرار باشد خود انبوهساز سرمايهگذاري كند ديگر چه نيازي به دريافت تسهيالت دارد، ميتواند به جاي آنكه يك سال سرمايه خود را بلوكه كند همين امروز از آن استفاده كند.«

دبير كانون سراسري انبوهسازان مسكن محل تامين اعتبار صندوق پسانداز مسكن يكم و ساختمان كشور ادامه ميدهد: »در رابطه با راه ديگر، يعني وكالت سرمايهگذاران نيز ميتوان گفت قطع به يقين مردمي كه در اين صندوقسرمايهگذاريميكنندوميخواهند از اين طريق صاحب مس//كن شوند حاضر نيستند به راحتي سرمايه خود را در اختيار انبوهسازان قرار دهند و آنها نيز منافع خود را در نظر خواهند گرفت.« احتمالبايگانيطرح پورحاجت ميگوي//د: »بايد صبر كنيم مشخص ش//ود بانك مسكن سياست خود را در اي//ن زمينه به چه صورتي ميخواهد اعمال كند، چنانچه طرح خوبي باشد مسلما استقبال خواهد شد، در غير اين صورت اين نيز به بايگاني پروندههاي پيشين خود خواهد پيوست.« او در پاسخ به اينكه آيا سقف هزار ميليارد تومان كافي است يا خير ميگويد: »اينمبلغازقانونساماندهيوتوليدوعرضه مسكناستخراجشدهاست،درآنجااينمجوز به دولت داده شده بود كه ساالنه تا سقف هزار ميليارد تومان تسهيالت براي توليد مسكن در برنامهها و سياس//تهاي حمايتي دولت باشد ولي درباره اينكه تا چه ميزان ميتواند راهگشا باشد و به حل معضل مسكن كمك كند نميتوان نظر داد چراكه به هرحال اين مبلغ توسط قانون تصويب شده است و قانون نيز الزم است رعايت شود.« تشديدهزينههايمسكن پورحاجت در واكنش به اينكه در صورت اجرايي ش//دن اين طرح، نياز به مسكن در كشور تا چه اندازه پاسخ داده خواهد شد نيز پاس//خ ميدهد: »در رابطه با بازار مسكن ما تا مدتها هيچ كانالي به جز اوراق مس//كن نداش//تيم و افزايش اوراق تسه طي دو سه ماهه گذش//ته هم ممكن اس//ت به همين موضوع ارتباط داشته باشد. ميتوان گفت از بهمن سال گذشته كانال دريافت تسهيالت مشاركت در قالب بستههاي تا سقف 150 ميليونتومانتقريبابستهشدوخدمتگزاري بانك مسكن معطوف به اوراق مسكن شد.«

او معتقد است: »با ارائه اين نوع تسهيالت باعث باال رفتن هزينههاي توليد ش//دهايم، حدود چهار درصد از هزينه بايد توسط خود شخص پرداخت شود و نرخ سود تسهيالت هم 18 درصد است، به عبارت ديگر ميتوان گفت مصوبه شوراي پول و اعتبار را ناديده گرفتهايم. اكنون هم اينكه بياييم و نقدينگي را از محل تس//هيالت تامين كنيم سياست درس//تي به نظر نميرسد و موجب تشديد هزينهها ميش//ود. ضمن اينك//ه اين گونه رفتاره//اي بانك//ي به نظر م//ن در تضاد با شعار سال، سياس//تها و برنامههاي دولت قرار دارد.« تبعيضتسهيالتي دبير كانون سراسري انبوهسازان مسكن و س//اختمان كش//ور ميگويد: »وقتي به صناي//ع مختلف ن//گاه ميكنيم ميبينيم خود رييسجمهور ميگويد غالب صنايع ما به جز صنعت ساختمان تقريبا از ركود درآمدهاند. مسلم است كه اين صنعت براي خارج شدن از ركود نياز به خون تازه دارد و بايد برايش بستههاي تشويقي و انگيزشي در نظر گرفته شود و نه بستههاي سنگين تسهيالتي.«

پورحاج//ت ادامه ميدهد: »آيا تفاوتي بي//ن صنعت س//اختمان به عن//وان يك صنعت مولد با صنعت خودروسازي نبايد قائل ش//د؟ چه تفاوتي وج//ود دارد بين مس//كن و صنعت كشاورزي كه نرخ سود تسهيالتشان با يكديگر تفاوت دارد؟ آيا وضع صنعت ساختمان بحرانيتر است يا صنايع ديگر؟«

او در پايان گفت: اينها پرسشهايي است ك//ه دولتمردان و به خص//وص نمايندگان مجلس بايد پاسخگوي آن باشند تا بتوانند از طريق تصويب مصوبهها و قوانين بهتر شرايط خروج بازار مسكن از ركود را فراهم آورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.