برگزاري نشست مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي گيالن با مديران شهركها

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مدير امور آبفاي رودسر از عمليات اجرايي رينگ شبكه توزيع آب اين شهرستانبااستفادهازاعتباراتتبصره3 خبرداد.مازيارغالمپوربااعالم اين خبر افزود: با شروع فصل گرما و افزايش مصرف آب در شهر رودسر با هدفتامينفشارآبموردنيازمشتركين،عملياترينگشبكهتوزيعآب در قسمت انتهاي شبكه آبرساني خيابانهاي دادگستري و باهنر اجرا شد. مديرامورآبفايرودسراظهارداشت:درراستاياجراياينپروژه022 متر لولهگذاريباقطر011 ميليمترازجنسپلياتيلندربلوارشهيدناصحي باهزينهايبالغبر021 ميليونريالازمحلاعتباراتتبصره3 اجراشد. وي مدت زمان اجراي عمليات را سه روز اعالم كرد و يادآور شد: با اتمام پروژه فشار شبكه از نيم به دو اتمسفر افزايش يافت 300و مشتركمنطقهازفشارآبمطلوبدرشبكهتوزيعآبشهريبهرهمندشدند.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان گيالن گفت: شهركهاي صنعتي ميتوانند نقش ممتاز و بارزي در راستاي رشد و پيشرفت اقتصادي داشته باشند.

احمدعلي شهيدي طي نشستي با معاونين و مديران ستادي و ش//هركها و نواحي صنعتي استان به بيان اهميت نامگذاري س//ال جديد از سوي رهبر معظم انقالب پرداخت و گفت: سال »اقتصاد مقاومتي، توليد و اش//تغال« كه از س//وي مقام معظم رهبري نامگذاري ش//ده، نقش//ه راه روش//ن و آيندهس//از براي عبور از مراحل رشد و توسعه و رسيدن به پيشرفت همراه با عدالت است.

وي در ادامه بيان كرد: سفر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به گيالن در راستاي اقدام و عمل در اجراي پروژههاي عمراني شهركها و نواحي صنعتي استان و اقتصاد مقاومتي در مديريت مناسب اجراي درست پروژهها و كاهش هزينهها و كيفيت مطلوب آنها بوده است.

شهيدي افزود: ديدگاه مجموعه صنعتي كشور مبتني بر ايجاد تحول بيش از پيش در زمينه توسعه صنعتي اس//ت و منظور كردن مش//وقها و تخفيفها نيز به همين دليل اس//ت لذا اطالعرس//اني توسط ابزاره//اي مختل//ف به جامعه صنعتي، س//رمايهگذاران و عموم افراد جامعه در خص//وص اين موضوع از ضروريات محسوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.