رشد غيرمتعارف اجارهبها ممكن نيست

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رييس اتحاديه مشاوران امالك گفت: بيش از 95 درصد مستاجران را دهكهاي پايين تشكيل ميدهند كه حقوقشان بين 12 تا 20 درصد رشد داشته و تمام اين رقم به سبد مسكن نميآيد بلكه بايد به بهداشت، تغذيه، پوش//اك، آموزش و غيره هم برس//د و بين 7 تا 10 درصد آن به مسكن اختصاص مييابد؛ اين همان رقمي است كه ما به عنوان ميانگين رشد اجارهبها در شهرهاي بزرگ اعالم كرديم.

حس//ام عقبايي اظهار كرد: آنچه طي س//ه چهار س//ال اخير در بازار مس//كن اتفاق افتاده با وضعيت س//الهاي قبل متفاوت بوده اس//ت. بر اساس وضعيت معمول بازار مسكن، هر ساله در اسفندماه مالكان رشد قيمت مس//كن را لح//اظ ميكردند كه بعضا 20 ت//ا 30 درصد قيمت مس//كن را افزايش ميدادند كه در س//ه چهار سال اخير هم اين اتفاق افتاد اما تفاوتش اين اس//ت كه به محض ورود به ماههاي ارديبهشت و خرداد، مالكان متوجه ش//دند نه تنها با اين قيمتها مشتري نميآيد، بلكه قيمت پايين هم آمده است. لذا قيمت اعالمي با قيمت تحقق پيدا كرده بس//يار متفاوت اس//ت. وي افزود: كار مشاور امالك اين است كه روي فايل و در ش//رايط طبيعي بازار، كميسيون دريافت كند. در عين ح//ال كه بازار اجاره موجراني دارد، مس//تاجراني هم دارد. هرچقدر كه موجر بخواهد عدد را باال ببرد بايد ظرفيتي در مس//تاجر وجود داش//ته باشد كه اين موضوع تحقق پيدا كند. بيش از 95 درصد مستاجران را دهكهاي پايين تشكيل ميدهند كه حقوقشان بين 12 تا 20 درصد رش//د داش//ته و تمام اين رقم به سبد مسكن نميآيد بلكه بايد به سبد بهداشت، تغذيه، پوشاك، آموزش و غيره هم برود و بين 7 تا 10 درصد آن به مسكن اختصاص مييابد؛ اين همان رقمي است كه ما به عنوان رشد اجارهبها در شهرهاي بزرگ اعالم كرديم.

رييس اتحاديه مش//اوران امالك به ايسنا گفت: در بعضي بافتها به دليل كاهش عرضه و افزايش تقاضا كورس//ي بين متقاضيان گذاش//ته ميشود، لذا خودشان براي اينكه موفق به اجاره مسكن مورد نظر شوند، قيمت پايهاي كه موجر گذاشته را باال ميبرند. علت اين مساله هم ضعف توليد مسكن استيجاري و عدم تعادل عرضه و تقاضاست.

عقبايي درخصوص تناقض گزارشهاي ميداني بازار اجاره و گزارش رسمي اعالم شده از سوي اتحاديه مشاوران امالك گفت: آنچه از سوي ما اعالم ميشود ميانگين رشد اجارهبها در تمام بافتها و مناطق است اما گزارش ميداني ممكن است فقط به استثناهايي بپردازد كه در آن نقاط اجارهبها ‪40 03،‬ يا حتي صددرصد افزايش داش//ته و طبيعتا نميتوان اين مساله را به كل تعميم داد.

رييس اتحاديه مشاوران امالك، افزايش يكباره قيمت مسكن را بعيد دانست و درباره پيشبيني از آينده بازار مسكن گفت: خوشبختانه از نيمه دوم سال قبل شاهد افزايش ساخت و سازهاي مسكوني در شهر تهران بوديم كه ميتواند باعث ايجاد تعادل قيمت شود. لذا پيشبيني ميكنم افزايش قيمتي در نيمه دوم سال جاري نداشته باشيم. اگر به سمت رونق هم برويم رشد افزايش قيمت مسكن بيش از تورم نخواهد بود.

وي ادامه داد: خوشبختانه افزايش پروانههاي ساختماني در واحدهاي كوچكمتراژ اتفاق افتاده كه ناشي از تسهيالت 160 ميليون توماني دولت اس//ت و ميتواند در تحريك بازار موثر باشد ولي رشد بازده سرمايه در بخش مسكن زمانبر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.