لزوماحداثساختمانهايباكيفيت

Jahan e-Sanat - - اخبار -

وزارت راه - معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي حركت به سوي حرفهايگري در امر ارائه خدمات مهندسي را هدف اصلي وزارت راه و شهرسازي در اين بخش اعالم كرد و افزود: همانطور كه به عنوان يك شهروند انتظار داريم در هر بخشي از تخصصيترين، حرفهايترين و با كيفيتترين خدمات بهرهمند شده و از افرادي با صالحيت كه قادر به تضمين خدمت ارائه شدهاند،استفادهكنيمبايددرحوزهخدماتمهندسينيزبههمينشيوهعمل كنيم. حامدمظاهريان،معاونمسكنوساختمانوزيرراهوشهرسازيدر نخستينجلسهشورايبررسيوتاييدمبانيقيمتگذاريضمنابرازاميدواري نسبت به تحقق وظايف اجتماعي موجود در قبال مهندسان از طريق كاركرد صحيحاينشورابيانكرد:خوشبختانهباوجودتاخيردرتشكيلاينشوراامروز موفق به راهاندازي آن شديم؛ شورايي كه وزارت راه و شهرسازي تصميم دارد به وسيله آن كنترلي صحيح بر خدمات ارائه شده مهندسي در كشور داشته و مبانيقيمتيواقعيراضمننظارتبراينامرتعيينكند.مظاهرياندرادامه نظر كالن وزارتخانه در اين حوزه را طراحي يكپارچه تمامي فرآيند خدمات مهندسيوايجادمبانيفكريمنسجمدراينبخشاعالمكردوافزود:دراين شورا بايد طرحي منسجم و هماهنگ درخصوص فرآيند خدمات مهندسي و شفافسازي امور مربوط به آن، تهيه و از اين طريق مباني قيمتگذاري را تعيينكنيم.معاونمسكنوساختمانوزيرراهوشهريضمناشارهبهشرايط مناقشهآمير تعيين مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي در زمان فعلي و تصور سوري بودن بخشي از اين خدمات از سوي خريداران خدمت گفت: قطعا با تشكيل اين شورا ميتوانيم اين نويد را به همگان بدهيم كه وزارت راه و شهرسازي به اطميناني در اين حوزه رسيده و بدون شك از اين پس شاهد نظمنوينيدرفرآيندساختوسازشهريخواهيمبود.ويدرادامهباتاكيدبر ايننكتهكهنقشموثرشورايبررسيوتاييدمبانيقيمتگذاريتايكدهه آيندهمشخصخواهدشد،گفت:باتوجهبهتصويبآييننامهكنترلساختمان درروزهايآتيبايدبهايجادهماهنگيوپيوستيمناسببيناينآييننامهو فرآيندهايجديدتعريفشدهدرشوراهايينظيرشورايبررسيوتاييدمباني قيمتگذاري توجه كرده و فعاليتهاي گستردهاي را در اين بخش به انجام برسانيم. اين مقام مسوول در بخش ديگري از سخنان خود حركت به سوي حرفهايگريدرامرارائهخدماتمهندسيراهدفاصليوزارتراهوشهرسازي دراينبخشاعالمكردوافزود:همانطوركهمابهعنوانيكشهروندانتظارداريم درهربخشيازتخصصيترين،حرفهايترينوباكيفيتترينخدماتبهرهمند شده و از افرادي باصالحيت كه قادر به تضمين خدمت ارائه شدهاند، استفاده كنيمبايددرحوزهخدماتمهندسينيزبههمينشيوهعملكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.