آخرين تستهاي راهاندازي فاز سوم خط يك قطار شهري اصفهان

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ش//هردار اصفهان با اشاره به آخرين تستهاي راهاندازي فاز سوم خط يك قطار شهري اصفهان، گفت: قطار شهري اصفهان با انجام تستهاي راهاندازي به منظور بهرهبرداري از ادامه خط يك، با تالش ش//بانهروزي و جهادي مديريت ش//هري و قطار شهري اصفهان، به زودي در ايستگاه آزادي اصفهان مسافرگيري ميكند.

مهدي جمالينژاد با اش//اره به آخرين وضعيت قطار شهري اصفهان و تالشهاي صورتگرفته طي ماههاي گذشته در اين حوزه اظهار داشت: با راهاندازي فازهاي اول و دوم قطار شهري اصفهان در سال گذشته و نياز اساسي مردم به مترو به عنوان يك حملونقل پاك، مديريت ش//هري اصفهان طي دو س//ال گذشته تالشهاي شبانهروزي را به منظور تكميل فاز سوم خط يك قطار شهري اصفهان داشته است.

وي با بيان اينكه در روزهاي اخير آخرين مراحل تست راهاندازي فاز سوم خط يك قطار شهري اصفهان انجام شد، ادامه داد: همت كاركنان سازمان قطار شهري اصفهان و حمايتهاي جدي شوراي اسالمي شهر و مديريت شهري در اين زمينه، آخرين تستهاي فاز سوم با عبور قطار از خط و بخشهاي باقيمانده صورت گرفته و قرار است مسافرگيري قطار شهري از ايستگاههاي سي و سه پل، شريعتي و آزادي به زودي انجام شود.

شهردار اصفهان با بيان اينكه اولويت اصلي مديريت شهري، افزايش خدمترساني به مردم و عبور قطار از ادامه خط يك به شمار ميرود، ادامه داد: در اين مرحله، قطار با عبور از ايستگاههاي امام حسين)ع( و انقالب به ايستگاه سي و سه پل ميرسد و در ايستگاههاي شريعتي و آزادي نيز توقف خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.