در مسير تحويل هواپيماها به ايران از سال8102 قرار داريم

Jahan e-Sanat - - اخبار -

تسنيم-مديرعاملشركتبوئينگدرپاسخبهسواليدرموردقراردادهاي فروش هواپيما به ايرالينهاي ايراني گفت اين شركت در مسير آغاز تحويل هواپيماهابهايراندرسالآيندهميالديقراردارد.شركتبوئينگدرتازهترين گزارشخوداعالمكردباوجودكاهشرقمفروشاينشركت،ميزاندرآمدش در سه ماهه دوم سال افزايش يافته و اين مساله موجب افزايش پيشبيني سوددهيشركتدركلسالشدهاست.انتشاراينگزارشموجبباالرفتن ارزش س//هام اين شركت شد. بوئينگ اعالم كرد در حالي كه شركتهاي هواپيماييسوددهبهثبتسفارشاتجديدادامهميدهند،سفارشاتثبتشده توسط اين شركت در حال نزديك شدن به رقم نيمتريليون دالر است. بعد از انتشاراينگزارش،ارزشسهامشركتبوئينگدرمعامالتميانهروزبا96/71 دالر،معادل3/8 درصدرشدبه51/032 دالررسيد.اينبيشترينرشدارزش يكروزهارزشسهامشركتبوئينگازسال9002 تاكنونبودهاست.بوئينگ در اين گزارش گفته رقم سفارشات ثبت شده اين شركت در پايان ماه ژوئن بهرقم284 ميليارددالررسيدهكه72 ميليارددالرآنبابتثبتسفارشات جديد در س//ه ماهه دوم سال بوده است. حدود09 درصد از اين سفارشات مربوطبهخريدهايبيشاز0075 ايرالينتجاريبودهومابقيبهسفارشات محصوالتنظاميمربوطميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.