برگزاري جلسه آموزشي توجيهي قرآنكريم در شركت گاز گيالن

Jahan e-Sanat - - اخبار -

بهمنظورآمادگيهرچهبيشترمنتخباناعزاميبهمسابقاتمرحله سراسري )بهار در بهار( جلسهاي ويژه فرزندان دوره آموزشي براي ارائه نكات اصالحي و مش//اوره با حضور اس//تاد جامكي در نمازخانه اداره مركزي گاز برگزار شد. شايان ذكر است چهار نفر از فرزندان همكاران )دودخترودوپسر(دررشتههايحفظوترتيلقرآنكريمدرمسابقات سراسري كه در آذربايجان غربي شهر اروميه برگزار ميشود از تاريخ4 تا31 مردادحضورمييابند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.