تعادل قیمت سهام در بورس

Jahan e-Sanat - - اخبار - پیشنهاد

در آخرین گزارش منتهی به پایان تیرماه سال 96 نسبت قیمت به درآمد 325 شرکت حاضر در ای//ن بازار را اعالم کرد. به گزارش اداره آمار و اطالعات شرکت بورس تهران، آخرین میانگین P/E ب//ورس تهران در پایان تیرماه س//الجاری 6/69 مرتبه است. این گزارش حاکی از آن است که در میان 325 شرکت حاضر در بورس تهران 83 ش//رکت با نسبت قیمت به درآمد، کمتر از ش//ش مرتبه معامله میش//وند که از این تعداد 20 شرکت نس//بت قیمت به درآمد آنها منفی است. این گزارش حاکی از آن است که شرکت سرمایهگذاری صنعت بیمه با P/E منفی 101 مرتبه کمترین نس//بت قیمت ب//ه درآمد را در بورس تهران از آن خود کرده اس//ت. همچنین سرمایهگذاری ملت نیز با نسبت قیمت به درآمد منفی 76 در بورس تهران فعال است. پس از آن سرمایهگذاری توسعه آذربایجان نسبت قیمت به درآمد منفی 44 را داراست. سیمان شرق با P/E معادل 93، صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با P/E منفی 62، سرمایهگذاری ساختمان ایران با نسبت قیمت به درآمد منفی02، ماشینسازی نیرو محرکه با نسبت قیمت به درآمد منفی 91، سیمان کردستان با نسبت قیمت به درآمد منفی 21، ماشینسازی اراک با نسبت قیمت به درآمد منفی 81، حملونقل بینالمللی خلیجفارس با ‪7، P/E‬ سایپا دیزل با P/E منفی 6، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با نس//بت قیمت به درآمد منفی 5، دش//ت مرغاب، رینگس//ازی مشهد، سایپا، سیمان شاهرود، نوسازی و ساختمان تهران و صنعتی محورسازان ایرانخودرو با نسبت قیمت به درآمد منفی 4، بانک تجارت، پلی اکریل ایران، پتروشیمیفارابیوتولیدیگرانیتبهسرامبا P/E منفی 2 و ایرانخودرو دیزل با نسبت قیمت به درآمد منفی 1 در فهرس//ت 20 ش//رکتی قرار دارند که با نسبت قیمت به درآمد منفی در بازار حاضرهستند. رتبههایمیانی در ادامه بررسی نمادهای با P/E پایین پس از نمادهای منفی، کمترین نسبت قیمت به درآمد در بورس تهران متعلق به سرمایهگذاری صنعت و معدن، سرمایهگذاری اعتبار ایران، شیشه و گاز با نسبت قیمت به درآمد دو است. این گزارش حاکی از آن است که پتروشیمی خارک، سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا، س//رمایهگذاری توسعه ملی، سرمایهگذاری سپه و بیمه ما با P/E در محدوده سه در بورس تهران معامله میشوند. همچنین ش//رکتهای ارتباطات س//یار، مخابرات ایران، مدیریت سرمایهگذاری امید، پتروشیمی مبین، پتروشیمیفجر،پتروشیمیفنآوران،پتروشیمی شازند، تجارت الکترونیک پارسیان، سرمایهگذاری خوارزمی، سرمایهگذاری البرز، صنایع پتروشیمی کرمانش//اه، گروه دارویی س//بحان، رایان سایپا، بیمه پارسیان، سرمایهگذاری نور کوثر ایرانیان، داروس//ازی جابربنحیان، سرمایهگذاری پارس توش//ه، کارخانجات داروپخش، سرمایهگذاری گروه صنایع بهش//هر، کیمیدارو، سیمان قائن و کارخانه چینی ایران با نس//بت قیمت به درآمد در محدوده چهار، ش//اهد معامله سهام خود در بورس تهران هستند. محدودهپایانی اماآخرینگروهنمادهابانسبتقیمتبهدرآمد در محدوده پنج هستند. به این ترتیب نمادهای صنایع پتروش//یمی خلیجفارس، فوالد مبارکه اصفهان، سرمایهگذاری غدیر، گسترش نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی جم، گلگهر، سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی، نفت بهران، سرمایهگذاری دارویی تامین، سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران،صنعتیبهشهر،نفتسپاهان،داروییبرکت، نفت پارس، داروسازی اسوه، سرمایهگذاری توسعه صنایع سیمان، سرمایهگذاری شاهد، پارس دارو، لیزین//گ صنعت و معدن، معادن بافق، گلتاش، تولید مواد اولیه داروپخش، داروس//ازی اکسیر، داروس//ازی ابوریحان، س//یمان ارومیه، سیمان کرمان، آلومینیوم ایران، سرمایهگذاری بوعلی، س//خت آژند، س//رمایهگذاری پردیس، سیمان غرب و رادیاتور ایران با نسبت قیمت به درآمد در محدوده پنج در حال معامله سهام در بورس تهران هستند. بررسیها از نسبت قیمت به درآمد 325 شرکت بورسی نشان میدهد در حالی میانگین نسبت قیمت به درآمد کل بازار 6/6 مرتبه است که شرکتهای بزرگ با شرایط بنیادی مناسب زیادی در حال حاضر باP/E های کمتر از شش در حال معامله در بورس تهران هستند. دورنمایتاالرشیشهای بررسی گزارشهای مالی سه ماهه شرکتها، چش//مانداز آتی بازار سرمایه را به خصوص در صنایع بزرگ »روش//ن« نش//ان میدهد. یک کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با سنا، در خصوص وضعیت بازار سرمایه گفت: وضعیت گزارشهای سه ماهه باعث ایجاد امیدهایی در بازار ش//ده است. این گزارشها به خصوص در گروههای معدنی و فلزی برای سرمایهگذاران مثبت بود. وی با اش//اره به گزارشهای خوب 12 ماهه شرکتهای پاالیشی اظهار داشت: آمار تولید و فروش صنعت خودرو و تقسیم سود در مجامع پس از چند سال، خبرهای خوبی برای س//هامداران به همراه داشت. طحانی با اشاره به اینک//ه آثار برجام و تقوی//ت ارتباط با دنیا کمک//م خودش را در اقتصاد و صنایع کش//ور نشان میدهد، گفت: با این حال، شرایط نظام بانکی چندان مناس//ب نیس//ت و تا زمانی که وضعیت این صنعت روشن نشود، سهامداران این صنعت بزرگ بورس//ی باید در انتظار رفع ابهام بمانند. وی با تاکید بر اینکه دولت برای نرخ سود باید تصمیم جدی بگیرد، گفت: بانک مرک//زی مانع برگزاری مجامع بانکها ش//د و مجامع بانکها به تعویق افتاد که این مس//اله، باعث بالتکلیفی سهامداران این گروه شد. این کارشناس با اش//اره به اینکه جریان نقدینگی آرامی در حال ورود به بازار سهام است، گفت: با توج//ه به ورود س//رمایههای جدید به بازار س//هام باید مراقب بود تا منابع جدید در سایه نرخهای باالی سود بانکی دچار خطر نشوند و سرمایهگذاران زیان نکنند. وی با تاکید بر اینکه اصالح نظام بانکی برای بازار سرمایه خیلی مهم است، گفت: حفظ و حراست نقدینگیهای بازار سرمایه و ماندگار کردن سرمایهها در بازار در ش//رایط جدید و با ورود نقدینگیهای جدید به بازار بس//یار مهم اس//ت. طحانی با اشاره به گزارشهای مثبت شرکتها ادامه داد: تا امروز گزارشهای شرکتها قابل قبول و مثبت بوده است و روند سوددهی در گزارشها بهبود یافته که این رشد به واسطه »صادراتمحور« بودن صنایع بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.