11

Jahan e-Sanat - - اخبار -

سرمایهگذاری بوعلی صورت وضعیت پرتفوی سرمایهگذاریها در دوره یکماههمنتهیبه13 تیرماه69 راحسابرسینشدهوباسرمایهیکهزار و 600 میلیارد ریال منتشر کرد. »وبوعلی« طی دوره یک ماهه منتهی به 31 تیرماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده 89 میلیارد و 682 میلیون ریال به مبلغ 93 میلیارد و 82 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل س//ه میلیارد و 400 میلیون ریال س//ود شناسایی کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامش//ده معادل 62 میلیارد و 538 میلیون ریال خریداری کرد. این شرکت در ابتدای یک ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده یک هزار و 900 میلیارد و 497 میلیون ریال و ارزش بازار یک هزار و 416 میلیارد و 937 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمامشده سهام بورسی این شرکت طی دوره یکماهه باکاهش72 میلیاردو441 میلیونریالبهمبلغیکهزارو378 میلیارد و 353 میلیون ریال رسید. همچنین طی این دوره ارزش بازار این شرکت معادل 53 میلیارد و 750 میلیون ریال کاهش یافت و معادل یک هزار و 363 میلیارد و 187 میلیون ریال محاسبه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.