رونق معامالت در بازار اول

Jahan e-Sanat - - اخبار - اتفاق

گروه بورس- نخس//تین هفت//ه معامالتی مردادماه با افزای//ش حجم و ارزش مبادالت فرابورس ایران همراه بود به گونهای که شاهد دست به دست شدن یک هزار و 17 میلی//ون ورقه بهادار به ارزش هف//ت هزار و 508 میلیارد ری//ال در بازارهای فراب//ورس ایران بودیم. افزایش 3 و 19 درصدی حج//م و ارزش مبادالت فراب//ورس در حالی در هفته منتهی به ششم خردادماه رخ داد که تعداد مبادالت انجامشده نسبت به هفته گذشته 9 درصد کاهش یافت اما این رقم در مقایسه با ابتدای سالجاری 5 درصد افزایش نشان میدهد. در پنج روز معامالتی هفته، در روز آغازین مبادالت بیشترین حجم مبادالت معادل 410 میلیون ورقه بین سهامداران جابهجا شد و بیشترین ارزش مبادالتی به میزانی بالغ بر سه هزار و 300 میلیارد ریال به روز سهشنبه سوم مردادماه اختصاص داشت. بازار اول با دادوستد 156 سهم به ارزش 284 میلیارد ریال عملکرد سبزی را در هفته گذشته به ثبت رساند و افزایش 22 و 6 درصدی ارزش و حجم مبادالتی در این بازار رخ داد. این در حالی است که در بازار دوم حجم و ارزش مبادالت با کاهش مواجه شد به طوری که 178 میلیون سهم به ارزش 886 میلیارد ریال در این بازار دس//ت به دس//ت شد که حاکی از کاهش 65 و 36 درصدی حجم و ارزش معامالت در این بازار نسبت به هفته پیش اس//ت. در مجموع در سه تابلوی معامالتی بازارپایه نیز شاهد افزایش حجم و در مقابل کاهش ارزش مبادالتی بودیم اما در مقایسه با ابتدای سالجاری حجم و ارزش مبادالت بازارپایه به ترتیب با رشد 8 و 98 درصدی همراه بوده اس//ت. در همین حال دادوس//تد 22 میلیون ورقه بهادار به ارزش پنج هزار و 359 میلیارد ریال نتیجه جابهجاییهای صورتگرفته میان خریداران و فروشندگان سهام در بازار ابزارهای نوین مالی بود که این ارقام نشانگر افت 41 درصدی حجم و رشد 50 درصدی ارزش مبادالت این بازار اس//ت. در این می//ان اوراق بدهی و اوراق گواهی تس//هیالت مسکن به ترتیب با افزایش 60 و 12 درصدی حجم و ارزش مبادالتی همراه شدند و در سمت مقابل حجم و ارزش مبادالتی صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله نس//بت به هفته منتهی به سیام تیرماه با کاهش مواجه شد. اما به لحاظ جایگاه از نظر میزان حجم و ارزش، اوراق بدهی و ETFها رتبههای نخست و دوم را کسب کردند. همانگونه که اش//اره شد، هفته گذشته استقبال از اوراق گواهی تس//هیالت مسکن بیشتر از هفته قبل بود. به این ترتیب معاملهگران 42 هزار ورقه تسهیالت مسکن را در 22 هزار نوبت داودستدی خریدوفروش کردند که ارزشی معادل 324 میلیارد ریال را رقم زد. در میان صنایع فرابورسی نیز گروه محصوالت غذایی جز قند و شکر با ارزش مبادالتی 187 میلی//ارد ریال و دارا ب//ودن 11 درصد از ارزش کل، بیشترین ارزش معامالت خرد را در میان بازار سهام )شامل بازارهای اول، دوم، پایه، اختیار معامله خریدوفروش، SME و اختیار س//هام( به خود اختصاص داد. جایگاههای دوم تا چهارم از نظر ارزش مبادالتی نیز به گروههای محصوالت شیمیایی، انبوهسازی، امالک و مستغالت و سایر محصوالت کان//ی و غیرفل//زی به ترتیب ب//ا ‪7 7،‬ و 6 درصد از ارزش کل تعل//ق گرفت. در نهای//ت و در جریان بازار آخرین روز معامالتی هفته گذشته، شاخص کل فرابورس کمتر از یک واحد عقبنشینی کرد و در پله 920 واحدی دادوستدهای هفته را خاتمه بخش//ید در حالی که همچنان بازدهی 5 درصدی خود را از آغاز امسال حفظ کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.