60 روز تا پایان فرصت افزایش صورتحساب سهام عدالت

Jahan e-Sanat - - اخبار -

از آغاز مرحله اول ساماندهی سهام عدالت مشموالن این سهام میتوانستند حساب خود را با آوردههای نقدی خود تا سقف یک میلیون تومان باال ببرند. آنطور که سازمان خصوصیسازی اعالم کرده مشموالن سهام عدالت تا پایان شهریورماه سالجاری فرصت دارند حساب خود را تا مبلغ مذک//ور افزایش دهند. به گزارش ایس//نا، در مرحله اول ساماندهی سهام عدالت مشموالن این سهام میتوانستند از طریق سامانه سهام عدالت به حساب خود دسترسی داشته باشند. در آن صورتحسابها مشخص میشود که در 10 سال گذشته چه مقدار سود توسط سازمان خصوصیسازی از شرکتهای سرمایهپذیر وصول و به حساب خزانه واریز ش//ده است که این عدد برای تمام مشموالن مقدار ثابت 532 هزار تومان بود. در این صورتحساب ردیفی وجود دارد تحت عنوان سودهای دریافتی از سنوات قبل در سالهای 1386 و 1388 بعضیه//ا 40 ه//زار توم//ان و بعضیها مع//ادل 80 هزار تومان و تعدادی 120 هزار تومان بابت سهام عدالت سود گرفتهاند که این رقمها برای این افراد از مبلغ 532 هزار تومان کسر خواهد شد. ردیف دیگری در این صورتحساب تحت عنوان تخفیفهای ویژه وجود دارد. مطابق قانون دو دهک پایین درآمدی جامعه شامل 50 درصد تخفیف میش//وند که آن دو دهک شامل سه گروه هستند. گروه اول مدجویان کمیته امام خمینی)ره(، گروه دوم افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و گروه سوم روستاییان فاقد شغل هستند. در پایان این صورتحساب نیز مشخص میشود که تا سقف یک میلیون تومان چقدر اقساط برای مشمول مورد نظر باقی مانده است البته آن دو دهک پایینی که دارای 50 درصد تخفیف هستند الزم نیست هیچ مبلغی را پرداخت کنند. فرض کنید شخصی در سالهای 1386 تا ‪40 ،1388‬ هزار تومان بابت سهام عدالتش سود دریافت کرده است و جزو دو دهک پایین درآمدی هم نیس//ت. برای تمام مش//موالن از جمله این شخص 532 هزار تومان در این 10 سال سود تولید شده که آن 40 هزار تومان از 532 هزار تومان کسر میشود و 492 هزار تومان برایش باقی میماند. از 492 هزار تومان تا یک میلیون تومان 508 هزار تومان باقی است که اگر آن شخص تمایل داشته باشد میتواند این مبلغ را واریز کند و معادل یک میلیون تومان س//هام عدالت داش//ته باش//د. باید توجه کرد که با توجه به اظهارات مس//ووالن سازمان خصوصیسازی این یک میلیون تومان بعدها در بازار دو میلیون تومان ارزش خواهد داشت. البته آنطور که مسووالن سازمان خصوصیسازی اعالم کردهاند، اگر آن شخص 508 هزار تومان را پرداخت نکند، سودی که برایش مان//ده 492) هزار تومان( باز هم در بازار دو برابر ارزش خواهد داش//ت. همچنین این شخص میتواند هر مقداری که خواست از کف 10 هزار تومان تا سقف 508 هزار تومان پرداختی داشته باشد که در این صورت مبلغ 492 هزار تومان به عالوه آن مبلغی که به صورت نقدی واریز کرده در بازار ارزش دوبرابر خواهد داش//ت اما نکته مهم این اس//ت که مشموالن سهام عدالت فقط تا پایان شهریورماه س//الجاری فرصت دارند که صورت حساب خود را تا یک میلیون تومان افزایش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.