انتشار اوراق بهادار در بورس بهینهترین روش تامین مالی

Jahan e-Sanat - - اخبار -

متداولترین و بهینهترین روش تامین مالی مورد استفاده کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته، انتشار اوراق بهادار از طریق بورساست.بهگزارشبورستهران،اسماعیلدرگاهی،مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار در همایش تامین مالی از طریق بازار س//رمایه که مورخ چهارم مرداد در حاشیه نمایشگاه بانک، بیمه، بورس و فرصتهای سرمایهگذاری در استان قزوین برگزار شده بود با بیان مطلب فوق گفت: امروز یکی از مشکالت کشور ما بحث تنگناهای مالی است که برمیگردد به چینش ناصحیح اقتصادی و مجراها و نهادهایی که باید تامین مالی انجام دهند. وی افزود: در کشور ما به طور سنتی تامینمالیازنظامبانکیصورتمیگیرد.نظامبانکیدرواقع با توجه به ناکارآمدیهایی که در اقتصاد داریم، به آن صورتی که باید نتوانسته است تامین مالی کند. درگاهی خاطرنشان کرد: در خیلی از شرکتهای تولیدی، توانمندی، انگیزه و حسننیت وجود دارد ولی آنها را مشکالت و تنگناهای مالی از تولید و اشتغالزایی بازمیدارد. در سالهای اخیر در بازار س//رمایه و بورس تهران به عنوان متولی تالش شده است که نقیصه تامین مالی برطرف شود. در همین راستا یکی از کارهای خوبی که انجام شده است بحث ابزارسازی است. طی س//الهای اخیر تنوع ابزارها در بورس تهران گسترده شده است و میتوان گفت تنوع ابزارهای مالی از نظام بانکی پیشی گرفته است. مدیر پذیرش بورس تهران تصریح کرد: به جرات میتوان گفت براساس اعداد و ارقام و شاخصهایی که وجود دارد بورس تهران نزیک به بورسهای پیشرفته دنیا حرکت میکند. وی گفت: سهم بورس تهران نسبت به کش//ورهای دیگر و حتی کشورهای همجوار در تامین مالی پایینتر است که باید بگوییم خیلی بهبود پیدا کردیم و سهم تامین مالی نزدیک به 10 درصد رسیده و روند آن افزایشی است. مدیر پذیرش بورس تهران افزود: بانک، بیمه و بورس سه رکن اصلی بخش مالی اقتصاد هستند و اگر اقتصاد را به دو بخش واقعی و مالی تقسیم کنیم، نقش و حضور بورس تهران در بخش مالی است. بورس به عنوان یکیازمهمترینبخشهایمالیمحسوبمیشودکهنقش تامین مالی بلندمدت را برعهده دارد. وی به نقش نهادهای مالی در تامین مالی اشاره کرد و گفت: از سال 85 و حدود یک دهه اس//ت که طیف وسیعی از نهادهای مالی مانند کارگزاریها، شرکتهای تامینسرمایه و شرکتهای مشاور را داریم که از دانش تخصصی خوبی برخوردارند و میتوانند به تامین مالی کمک درخور توجهی داشته باشند. درگاهی گفت: بورس تهران به تامین مالی شرکتی با دید بلندمدت کمک میکند و نکتهای که در تامین مالی و سرمایهگذاری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.