8 هزار میلیارد ریال ارزش بازار »سفارس«

Jahan e-Sanat - - اخبار - فرابورس

در بورس به آن باید توجه داشت، ذات بلندمدت آن نسبت به بانک است. وی به روشهای گوناگون تامین مالی اشاره کرد و گفت: شرکتها از طرق مختلف تامین مالی میکنند و در کشور ما روش استقراض از بانکها شایع است که با وثیقه قرار دادن ملک یا تجهیزات ...و از بانک اس//تقراض میکنند و پاشنهآشیل مشکالت صنعت، بحث استقراض است. شرکتها با استقراض خود و بانکها را با مشکل مواجه میکنند. وی روشهای دیگر تامین مالی را فروش داراییها و تامین مالی از طریق منابع داخلی مانند آورده سهامداران عنوان کرد و افزود: متداولترین و بهینهترین روش تامین مالی در دنیا که کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته و مللی که صنعت و اقتصادشان پابهپای هم رشد کرده است از آن بهره میبرند، انتشار اوراق بهادار مانند اوراق بدهی و اوراق بهادار سرمایهای است.

س//یمان فارس و خوزستان صورت وضعیت سرمایهگذاریها در دوره یکماههمنتهیبه13 خردادماه69 راباسرمایه5 هزارو526 میلیاردریال بهصورتحسابرسینشدهمنتشرکرد.شرکتسیمانفارسوخوزستاندر ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده معادل چهار هزار و 172 میلیارد و 215 میلیون ریال و ارزش بازار معادل هشتهزارو26 میلیاردو53 میلیونریالدرسبدسهامخودداشت.بهای تمامشدهسهامبورسیاینشرکتطیدورهیادشدهمعادل9 میلیاردو195 میلیون ریال افزایش داشت و در پایان دوره مبلغ 4 هزار و 181 میلیارد و 806 میلیون ریال محاسبه شد و ارزش بازار آن نیز با افزایش252 میلیارد و 863 میلیون ریالی در پایان دوره به مبلغ هشت هزار و 314 میلیارد و 898 میلیون ریال رسید. »سفارس« در دوره یک ماهه گذشته سهام یک شرکتبورسیرابابهایتمامشده401 میلیونریالبهمبلغ591 میلیون ریالواگذاروازاینبابتمعادل19 میلیونریالسودشناساییکردوطی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمامشده معادل 9 میلیاردو596 میلیونریالخریداریکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.