»خگستر« سود شناسایی نکرد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

گسترش سرمایهگذاری ایرانخودرو صورت وضعیت سرمایهگذاریها در دورهیکماههمنتهیبه13 خردادماه69 راباسرمایهیکهزارو005 میلیارد ریالبهصورتحسابرسینشدهمنتشرکرد.شرکتگسترشسرمایهگذاری ایرانخودرو در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهایتمامشدهمعادلدوهزارو579 میلیاردو788 میلیونریالوارزشبازار معادلچهارهزارو721 میلیاردو806 میلیونریالدرسبدسهامخودداشت. بهای تمامشده سهام بورسی این شرکت طی دوره یاد شده تغییری نکرد. در حالیکهارزشبازارآنباافزایش522 میلیاردو812 میلیونریالیدرپایان دوره به مبلغ چهار هزار 352و میلیارد 826و میلیون ریال رسید. »خودرو« در دوره یکماهه گذشته سهام یک شرکت بورسی را با بهای تمامشده یک هزار و 996 میلیون ریال به همان مبلغ واگذار کرد و از این بابت س//ودی شناسایی نکرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهایتمامشدهمعادلیکمیلیاردو699 میلیونریالخریداریکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.