عملکرد 3 ماهه »دارو«

Jahan e-Sanat - - اخبار -

کارخانجاتداروپخشصورتهایمالیسهماههنخستسالمالی69 را حسابرسینشدهوباسرمایه005 میلیاردریالمنتشرکرد.شرکتکارخانجات داروپخشپیشبینیدرآمدهرسهمسالمالی69 رامبلغ979 ریالاعالم کرده است و در دوره سهماهه نخست امسال با اختصاص 184 ریال سود به ازای هر سهم معادل 19 درصد از پیشبینیهایش را محقق کرد. این شرکتدرسالمالی59 پیشبینیدرآمدهرسهمخودرامبلغ379 ریال اعالم کرده بود و طی سه ماه با اختصاص 184 ریال سود به ازای هر سهم به 19 درصد از پیشبینیهایش رسید. »دارو« دالیل تغییر اطالعات واقعی دوره سهماهه یاد شده به صورت حسابرسینشده نسبت به اطالعیه قبلی را به شرح ذیل عنوان کرد: نرخ عنوان شده در مصارف ارزی خرید سهماهه نخست69 بابتخریدمواداولیهوبستهبندیبهایتمامشدهکلخریدبوده و متوسط نرخ ارز در تاریخ یاد شده بابت بهای اصلی خرید و حواله شده به فروشندگانخارجیبرایهردالرمعادل33 هزارو535 ریالاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.