شفافسازی3 ماهه»بفجر«

Jahan e-Sanat - - اخبار -

پتروش//یمی فجر صورتهای مالی س//ه ماهه س//ال منتهی به 29 اس//فند 1396 را با س//رمایه ش//ش هزار و 500 میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد. شرکت پتروشیمی فجر در دوره سه ماهه یاد ش//ده مبلغ یک هزار و 689 میلیارد و 23 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ 260 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دورهمشابهدرسال59 معادلهفتدرصدافزایشداشتهاست.همچنین، »بفجر« سود انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ 2 هزار و 947 میلیارد و 529 میلیون ریال اعالم کرده است. یادآور میشود این شرکت در دوره مشابهدرسال59،مبلغیکهزارو185 میلیاردو045 میلیونریالسود خالص و 243 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.