سود 1480 ریالی »سقاین«

Jahan e-Sanat - - اخبار -

سیمانقاینصورتهایمالیمنتهیبه92 اسفند6931 راباسرمایه35 میلیاردو222 میلیونریالبهصورتحسابرسینشدهمنتشرکرد.شرکت س//یمان قاین در دوره سه ماهه یادشده مبلغ 78 میلیارد و 769 میلیون ریالسودخالصکسبکردوبههرسهممبلغیکهزارو084ریالسود اختصاصدادکهنسبتبهدورهمشابهدرسال59 معادل96 درصدافزایش داشتهاست.همچنین،»سقاین«سودانباشتهپایاندورهمذکوررامبلغ321 میلیاردو032 میلیونریالاعالمکردهاست.یادآوریمیشوداینشرکتدر دوره مشابه در سال59، مبلغ64 میلیارد 551و میلیون ریال سود خالص و 875 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.