پوشش 59 درصدی »ولصنم«

Jahan e-Sanat - - اخبار -

لیزینگ صنعت و معدن پیشبینی درآمد هر سهم در دوره 6 ماهه نخس//ت س//ال مالی منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسینش//ده و با سرمایه دو هزار میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت لیزینگ صنعت و معدن پیشبینی درآمد هر س//هم سال مالی 96 را مبلغ 295 ریال اعالم کرد و طی 6 ماه نخست این سال مالی، با اختصاص 175 ریال سود به ازای هر سهم معادل 59 درصد از پیشبینیهایش را پوشش دهد. »ولصنم« سود خالص دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 را مبلغ 349 میلیارد و 622 میلیون ریال اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.