برنامه پنج ساله برای پيشگيري و مقابله با قاچاق كاال و ارز

Jahan e-Sanat - - اخبار -

با اينكه س//تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز بهطور مداوم از كاهش آمار قاچاق خبر ميدهد اما همچنان واردات غيرقانوني كاالهاي ممنوعه به كشور، يكي از معضالتي بهشمار ميرود كه بسياري از توليدكنندگان داخلي را با مشكل روبهرو كرده است. بر همين اساس سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از برنامهريزي جامع در حوزه پيشگيري مقابله هدفمند با قاچاق در يك دوره پنج ساله از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز خبر داد.

قاسمخورشيديدرنشستهمانديشيتخصصيحوزههاي نظارت و بازرس//ي س//ازمانهاي صنعت، مع//دن و تجارت استانها با مديران ارشد سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، با اشاره به اهميت توجه به موضوع قاچاق و توفيقات دولت يازدهم در اين باره عنوان كرد: همان طور كه پيش از اين آمار حكايت از رشد 110 درصدي درآمد گمرك و افزايش 50 درصدي كشف كاالهاي قاچاق داشت، ميتوان گفت كه عملكرد دولت در اين دوره خوب بوده و دستگاههاي نظارتي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت توليدكنن//دگان و مصرفكنن//دگان در اين زمينه همكاري مناسبي را صورت دادهاند.

وي ب//ا تاكيد بر اينك//ه مهمترين راه مب//ارزه با موضوع قاچاق كاال و ارز پيش//گيري از آن اس//ت، گفت: برنامههاي پيش//گيرانه س//تاد مركزي مبارزه با قاچاق شامل اصالح و نوسازي فرآيندهاي تجاري و گمركي و همچنين الكترونيكي كردن پايانههاي فروش و اس//تفاده از سيستمهاي هوشمند در نظام حملونقل ترانزيت، مديريت منابع و مصارف ارزي، تبليغات هوش//مندانه و فرهنگسازي با هدف اصالح الگوي مصرف است.

س//خنگوي س//تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز همچنين با اش//اره به اهميت نقش مشاركت مردمي در بهبود وضعيت مقابله با قاچاق گفت: استفاده از فناوريهاي نوين و استقرار سامانههاي الكترونيكي گام مفيدي در نظارت بر گردش كاال در سطح بازار خواهد بود و در اين ميان استفاده از پتانسيلهاي مردمي نيز ميتواند دستگاههاي ناظر را در انجام وظايف خود ياري دهد.

در ادامه اين نشست محمود نوابي، رييس سازمان حمايت مصرفكنن//دگان و توليدكنندگان نيز، با اش//اره بر اهميت فعالس//ازي انجمنهاي مردمي حامي حقوق مصرفكننده عنوان كرد: در بند 23 سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابالغي از س//وي مقام معظم رهبري مبني بر بهبود و نوينس//ازي بازرس//يها، ايجاد زيرساختهاي مورد نياز از جمله تجهيز واحده//اي عرضهكننده كاال به صندوقهاي مكانيزه فروش كه پس از گذش//ت سالهاي بسيار زياد از تصويب آن هنوز اجرايي نش//ده است، رش//د و تقويت فروش//گاههاي بزرگ زنجيرهاي و مواردي از اين دست الزمه نوينسازي بازرسيها در سطح عرضه است چراكه اعتقاد داريم بايد نظارت گمرك و كااله//اي وارداتي نيز از پيش از مرزها تا زمان عرضه قابل رهگيري باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.