واكنش اتاق اصناف به فروشگاه تركيه در تهران

Jahan e-Sanat - - اخبار -

تس/نيم- آنطور كه سخنگوي اتاق اصناف ايران اعالم كرده است، براي كنترل واردات پوشاك بايد از ابزار قانوني تعرفه واردات اقدام كرد و در تعيين اين تعرفه نظر توليدكننده و كارشناس داخلي لحاظ شود، اما مانعينميتوانايجادكرد.مجتبيصفاييدرخصوصتاسيسمركزتجاري تركيه در ايران اظهار كرد: درباره واردات كاالي مشابه داخلي همواره دغدغه وجود دارد و واردات غيرقانوني آن نيز تبديل به معضلي براي كشور شده است. همچنين درباره واردات غيرقانوني كاال همه مسووالن تاكيد خاصي بر جلوگيري از ورود آنها به كشور دارند.

وي افزود: براس//اس مبارزات انجامش//ده جل//وي ورود كاالي قاچاق بهصورت مقطعي به كشور گرفته ميشود، اما در شرايط ديگر دوباره وارد كشور ميشود. سخنگوي اصناف ايران با اشاره به واردات غيرقانوني كاال به كشور ادامه داد: در كشور منعي براي جذب سرمايهگذار خارجي نداريم و اولويتهاي آن را نيز دولت تعيين ميكند تا از نظام داخلي حمايت شود. وي تصريح كرد: اگر كااليي ارزانتر در اختيار مصرفكننده قرار گيرد يا بهنحوي سير توليد و توزيع تسريع يابد، ايرادي ندارد، اما اولويت با كاالهاي داخلي است و در صورتي كه كااليي توليد داخلي نداشت آن موقع بايد اقدام به واردات شود.

صفايي با بيان اينكه اصناف در حوزه پوشاك معتقد به حمايت از توليد داخلي هستند، گفت: اگر مانعي ايجاد كنيم كه پوشاك كشورهاي ديگر حق حضور در بازار ما را نداشته باشند، در اين صورت ممكن است آنها نيز اجازه صادرات كاالهاي ايراني را به كشور خود ندهند.

وي افزود: درصورت//ي كه مجموعهاي اقدام به واردات قانوني كاال به كشور داشته باشد و لطمهاي نيز به توليد داخلي نزند نبايد به آن خرده گرفت، زيرا ميتواند اجناس را بهقيمت مناس//بتري بهدست مصرفكننده برساند.

صفاي//ي همچنين در ادام//ه گفت: در حال حاضر افغانس//تان به wto پيوس//ته اس//ت و در آينده نزديك عراق نيز به سازمان تجارت جهاني ميپيوندد، اين امر بهمعني گرفته شدن بازارهاي ايران است و اگر فكر جدي نش//ود وضعيت اقتص//ادي ما در آينده نزديك دچار چالش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.