مردم به خريد كاالهاي بنجل روي آوردهاند

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ايسنا- خيلي وقت است طبقه متوسط به پايين كشور در شرايطي قرار گرفته كه به لحاظ سطح درآمدي با مشكل مواجه بوده و ناچار است در برخي موارد به خريد كاالهاي بيكيفيت با قيمت پايينتر روي آورد. در همين خصوص رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه طبقه متوسط به پايين در شرايطي قرار گرفته كه به لحاظ سطح درآمدي با مشكل مواجه است، گفت: به دليل اينكه كاالي ايراني با قيمت باال توليد ميشود، برخي اقشار سطح جامعه، قدرت خريد آن را ندارند و به كاالهاي بنجل رو آوردهاند كه اين بر هم خوردگي تعادل عرضه و تقاضا مسالهساز شده است.

غالمحسين شافعي بيان كرد: اتفاق مهمي كه رخ داده و به آن توجه نميشود، بر هم خوردگي تعادل عرضه و تقاضاست. در 10 سال گذشته طبقه متوسط در كشور شكسته شده است. بخشي از اين طبقه متوسط به طبقه باالتر و بخش زيادي به طبقات پايين سقوط كردهاند. اين در حالي است كه طبقات باالي كشور معموال از كاالي داخلي استفاده نميكنند.

وي در نشست مشترك كميسيونهاي صنعت اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي و اصفهان در اتاق بازرگاني مشهد اظهار كرد: وضع اصفهان در كارنامه اقتصادي براي كشور شاخص و فرصت است كه اميدواريم اين نشستها و همفكريها ادامه پيدا كند.

وي ادامه داد: ما در مقطعي 01ساله ركورد اشتغال كشور را داشتيم كه هيچوقت تكرار نشد. اين بازه بين سالهاي 1375 تا 1385 بود كه در اين مدت پنج ميليون و 900 هزار شغل ايجاد شد. محور اصلي اين حركت با بخش صنعت كشور بود. در مقطع پنج ساله از سال 1386 تا 1391 وضعيت كامال برعكس شد و اقتصاد كشور به قهقراي تاريخي رفت و بيشترين صدمه را بخش صنعت ديد.

شافعيبابياناينكهپيشقراولاقتصادكشوربخشصنعتاست،گفت: در اين دوره دوم كه صنعت بسيار صدمه خورد و براي جبران آن ميبايست كشور دوباره از صنعت آغاز ميكرد اما اين اتفاق نيفتاد و صنعت در محاق قرار گرفت. همين هدفمند كردن يارانهها قرار بود مصرف انرژي را كاهش داده و بازار رقابتي را توسعه دهد كه هيچكدام رخ نداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.