زمزمه گراني نان

Jahan e-Sanat - - اخبار -

تسنيم-درحاليكهبسياريازصنايعخواستارافزايشقيمتكاالهاي خود هستند، رييس اتحاديه نانهاي حجيم و نيمهحجيم صنعتي نيز با اعالم اينكه نان از سال 93 تاكنون گران نشده گفت: باتوجه به افزايش هزينههاي جاري و ثبات نرخ نان طي س//ه ساله اخير تغيير قيمت اين كاالي اساسي ضروري به نظر ميرسد.

محمدجواد كرمي با اعالم اينكه، آرد دو نرخي و نبود رقابت سالم از جمله عوامل نارضايتي مردم از كيفيت نان است، افزود: نرخ نان از سال39 به بعد هيچگونه افزايشي را در كشور تجربه نكرده، ولي در عوض هزينههاي مترتب بر توليد اين كاال از قبيل: حقوق و دستمزد، بيمه، ماليات آب، برق، گاز، تلفن ...و همواره روي ريل صعودي قرار داشته است.

رييس اتحاديه نانهاي حجيم و نيمهحجيم صنعتي با اعالم اينكه عامل فساد در بخش نان دو نرخي بودن قيمت آرد در بازار است، گفت: در حال حاضر دولت هركيلوگرم آرد يارانهاي را با قيمت 665 تومان و آرد آزاد را با نرخ009 توماندراختيارنانواييهاقرارميدهد.درحاليكهيكسانسازي نرخ آرد و گندم افزايش كيفيت و رقابت را به همراه دارد.

كرمي با اشاره به اينكه كيفيت و رقابت سالم منوط به افزايش قيمت است، بيان داشت: باتوجه به افزايش هزينههاي جاري و ثبات نرخ نان طي سه ساله اخير تغيير قيمت اين كاالي اساسي ضروري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.