شرکت فوالد خوزستان مناقصهگزار: شرکت فوالد خوزستان شرح مناقصه: نوع مناقصه: مدت زمان: مهلت اعالم آمادگی:

Jahan e-Sanat - - اخبار - مهلت دریافت اسناد مناقصه: تاریخ تحویل پیشنهادات: تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت/ فنی: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

واگذاری داروخانههای درمانگاه 200 دستگاه عمومی یک مرحلهای 3 سال

تا پایان وقت اداری روز ش//نبه مورخ 1396/5/14 ) با ارسال ایمیل به نشانی زیر( داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسایت www.ksc.ir منوی مدیریت خرید و تامینکنندگان ضمن ثبتنام و درج کلیه اطالعات عمومی و تکمیلی خود، مستندات و مدارک الزم را پیوست نمایند.

روز سهشنبه مورخ 1396/5/17 )پس از تایید واحد ارزیابی تامینکنندگان( روز شنبه مورخ 1396/5/28 روزیکشنبهمورخ92/5/6931 550/000/000 ریال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.