ﺭﺷﺪ2 ﺑﺮﺍﺑﺮي ﺗﻮليﺪ ﺍﻧﺮژيهﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪپذﻳﺮ

Jahan e-Sanat - - اخبار -

گروه انرژی - محدود بودن منابع انرژي فسيلي و مشکالت ناشي از انتشار گازهاي گلخانهاي، توجه بيش از پيش به انرژيهاي تجديدپذير را بر همگان روشن و ضروري کرده است.

اي//ران يکي از کش//ورهاي بهرهمند از منابع انرژي پاک بهش//مار ميآيد و مطالعات نش//ان ميدهد که با استفاده از تجهيزات خورشيدي ميتوان بخش عم//دهاي از انرژي مورد نياز کش//ور را تامين کرد بهگونهاي که کش//ورمان با برخورداري از 300 روز آفتابي در بيش از دوسوم آن و متوسط تابش 5/5 / 4/5 کيلووات ساعت بر مترمربع در روز، يکي از کش//ورهاي با ظرفيت باال در زمينه انرژي خورشيدي است.

برهميناساسباتوجهبهبرخورداري از پتانسيل مطلوب و مناسب انرژيهاي تجديدپذي//ر در کش//ور، بايد در جهت اهداف توسعه پايدار گام برداشت.

از همي//ن رو مجتم//ع نيروگاههاي خورشيديباظرفيتتوليد02 مگاواتي خورشيديماهانباسرمايهگذاريبخش خصوصيصبحپنجشنبهباحضورحميد چيتچيان افتتاح شد.

اين مجتمع نيروگاههاي خورشيدي شامل دو نيروگاه توليد برق فتوولتائيک، هر يک به ظرفيت 10 مگاوات است.

از طرف//ي همزمان عمليات اجرايي نيروگاه001 مگاواتيخورشيديبخش ماهان هم کليد خ//ورد. اين پروژه در مسير بم به کرمان در زميني به وسعت 150 هکت//ار اجرا خواهد ش//د و يکي از بزرگترين نيروگاههاي خورش//يدي خاورميانه در اس//تان کرمان بهش//مار ميرود.

در حال حاضر استان کرمان با احداث و بهرهبرداري از اين نيروگاه خورشيدي 20 مگاوات//ي حائز رتبه اول در کش//ور از لحاظ دارا بودن نيروگاه خورش//يدي اس//ت و احداث نيروگاه 100 مگاواتي اين اس//تان را به بزرگترين قطبهاي تکنولوژي فتوولتائي//ک در خاورميانه تبديل ميکند.

اين مجتمع نيروگاهي با حضور وزير نيرو، س//فير آلمان در ايران، اس//تاندار کرمان و مديرعامل سازمان انرژيهاي تجديدپذير در شهرستان ماهان واقع در استان کرمان به بهرهبرداري رسيد.

ب//ا اتصال جريان ب//رق توليدي اين مجتم//ع به خط سراس//ري توليد برق فتوولتائيک، نيروگاههاي خورش//يدي کشور در مجموع به بيش از 53 مگاوات افزايش يافت.

مجتم//ع نيروگاههاي خورش//يدي مکران ش//امل دو ني//روگاه توليد برق فتوولتائي//ک هر يک ب//ه ظرفيت 10 مگاوات است که با سرمايهگذاري شرکت دوريون س//وييس به مبلغ 27 ميليون دالر و مديري//ت طرح ش//رکت آلماني ادور توسط شرکت سوالر انرژي مکران در مدت ش//ش ماه احداث و راهاندازي شدهودرمجموعاز67هزارو219پنل خورشيديهرکدامبهقدرت062 واتبا ابعاد56/1 دريکتشکيلودرمساحتي بالغ بر 44 هکتار نصب شده است.

براينصبپنلها72 هزارپايهآهني گالوانيزهشده به طول يک و نيم متر در زمين کوبيده شده و روي آنها 13 هزار و 500 سازه فوالدي تعبيه شده و قرار اس//ت برق توليدي اين مجتمع با عقد قراردادي02 سالهبهسازمانانرژيهاي تجديدپذيروبهرهوريانرژيبرق)ساتبا( به صورت تضميني فروخته شود.

ب//ر اين اس//اس برق تولي//دي اين نيروگاهها با خطوط انتقال اختصاصي به پست برق شهرستان ماهان متصل شده است. همچنين در ساخت نيروگاههاي مجتم//ع نيروگاهه//اي خورش//يدي مکران س//اخت و نصب پايهها توس//ط پيمان//کاران داخلي صورت گرفته و در مجموع به ميزان تقريبي 30 درصد از توان و توليد داخلي استفاده شده است.

چيتچيان در ادامه س//فر يک روزه خ//ود به اس//تان کرمان ب//ا حضور در شهرس//تان زرند در آيي//ن کلنگزني نيروگاه 500 مگاواتي زرند شرکت کرد و ب//ه صورت همزمان عمليات اجرايي پس//تهاي 400 کيلوول//ت جيرفت و کهنوج هم آغاز شد.

عالوه بر اي//ن وزير نيرو در آخرين برنامه س//فر خود در جلس//ه شوراي حفاظت منابع آب که در محل نيروگاه س//يکل ترکيبي کرمان برگزار ش//د، حضور يافت.

بهرهب//رداري از اين طرحها موجب افزايش پايداري شبکه، اصالح افت ولتاژ، کاهشتلفاتشبکهوتامينبرقمطمئن برق مناطق استان ميشود.

در همين راستا وزير نيرو در مراسم افتتاح نيروگاه 20 مگاواتي خورشيدي مک//ران اظه//ار داش//ت: انرژيه//اي تجديدپذي//ر و جلوگي//ري از انتش//ار آاليندهها، گازه//اي گلخانهاي، کمک به محيطزيس//ت و توسعه پايدار هدف انساني مقدس//ي است که با سرنوشت همه انسانها ارتباط دارد و مساله صرفا اقتصادي و توليد برق نيست بلکه اهداف اين طرحها جهاني است

چيتچيان خاطرنش//ان ک//رد: در حال حاضر از 76 هزار مگاوات ظرفيت نصبشده نيروگاهي کش//ور، 12 هزار م//گاوات ب//ه انرژيه//اي تجديدپذير اختصاصدارد کهتاکنونسهمانرژيهاي برقابي قابل توجه بوده اما طي سالهاي اخير نقش انرژيهاي خورشيدي، بادي، زيستتوده، زمينگرمايي و توربينهاي آبي کوچک را به صورت قابل مالحظهاي افزايش دادهايم.

وزي//ر ني//رو ادام//ه داد: اکنون در کش//ور ما حدود 420 مگاوات انرژي تجديدپذير نوين وجود دارد که نسبت به ابت//داي دولت يازده//م 2/2 برابر شده است.

چيتچيانبااشارهبهافزايشظرفيت بهرهبرداري اين نيروگاهها طي سالهاي اخي//ر خاطرنش//ان کرد: در س//ال 94 ظرفي//ت نيروگاهه//اي تجديدپذير در کش//ور به 14 مگاوات، سال 95 به صد مگاوات و در سالجاري به 600 مگاوات خواهد رسيد و اين رويه با سرعت ادامه خواهد يافت.

وزي//ر نيرو با اش//اره به اينکه مزيت انرژيه//اي تجديدپذي//ر براي همگان روشن است، يادآور شد: مهم اين است که دولت با سياستهاي تشويقي مثل خريد تضميني عزم خود را براي توسعه اين انرژي در کشور نشان داده است.

وي ابراز اميدواري کرد که با سرعت ظرفيت انرژيهاي نو در کشور افزايش يابد.

چيتچيانافزود:نکتهمهمايناست کهتمامفعاليتهاتوسطبخشخصوصي انجام ميشود و ورود بخش خصوصي به اين فعاليت باعث اس//تمرار و ثبات اين سياستها ميشود و بخش خصوصي نشان داده که با تشخيص درست وارد اين کار شده که نه تنها در بخش توليد برق بلکه در بخش توليد تجهيزات نيز فعاليت داشته است.

وزير نيرو تصريح ک//رد: امروز 210 مگاوات امکان توليد پنل خورش//يدي در کشور داريم که 120 مگاوات آن در شيراز افتتاح شد و تا پايان سال ظرفيت تولي//د فتوولتائيک ب//ه 500 مگاوات خواهد رسيد که به ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در کشور کمک ميکند.

وي ادام//ه داد: نکته ديگر در رابطه با اي//ن موضوع جذب س//رمايهگذاري خارجي در اين فعاليتهاست که تاکنون شرکتهايي از آلمان، سوييس، اسپانيا، چي//ن و ک//ره جنوبي س//رمايهگذاري مستقيمداشتهاند.

چيتچيان با اش//اره به روند رو به رشد احداث نيروگاههاي تجديدپذير در کشور توضيح داد: در سال گذشته فقط يک نيروگاه يک مگاواتي خورشيدي داشتيم. دو نيروگاه هفت مگاواتي در همدان و اوايل امس//ال، يک نيروگاه 10 مگاوات//ي در همدان و اکنون يک نيروگاه 20 مگاواتي در مکران و يک نيروگاه 30 مگاوات//ي نيز در جاجرم خراس//ان کلنگزني ش//دند و به اين ترتيب ش//اهديم که اي//ن ظرفيتها توسعه خواهند يافت.

وي ب//ا ابراز اميدواري از اينکه طبق وعدهها به زودي شاهد احداث نيروگاه صدمگاواتي خواهيم بود، تصريح کرد: بنا بر پيش//نهاد اس//تاندار کرمان يک مجموعه توسعه انرژي تجديدپذير در شهر آفتاب کرمان احداث خواهد شد و برنامهريزي شده که طي 10 سال آينده دو هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير در استان نصب ش//ود و ما نيز از اين رويه استقبال کرده و تالش ميکنيم اين کار سرعت يابد.

برداش/ت از آبه/اي ژرف در دستور كار دولت

وزير نيرو در ادامه سفر خود به استان کرمان در جلسه شوراي حفاظت منابع آب اين استان شرکت کرد و با اشاره به عزم دولت براي مهار بحران آب در کشور گفت:ايندولتدرهمانابتدايکارخود ب//ا يک همت و عزم قاطع و جدي وارد مساله آب شد چراکه بر عمق اين بحران در کشور واقف بود.

وي اف//زود: بررس//ي آمارهاي آب نش//ان ميدهد در 10 س//ال گذشته ميزان بارشها به کمتر از حد متوسط رسيده است.

چيتچيان تصريح کرد: زماني گفته ميشد متوس//ط بارندگي کشور 250 ميليمتر است اما امروز اين بارشها به 242 ميليمتر رسيده که يک زنگ خطر جدي است. وزير نيرو ادامه داد: افزايش دماي کشور باعث باال رفتن ميزان تبخير آب و تغيير اقليم باعث کاهش نسبت بارش برف در کشور و همچنين کاهش ميزان نفوذ آب به سفرههاي داخل زمين شده است.

ويتاکيدکرد:مجموعهاينعواملدر کنار افزايش ميزان مصارف در بخشهاي مختلفاقتصاديکشورباعثشدهبحران آب در کشور تشديد شود.

وي اضاف//ه کرد: با اينحال با وجود مش//کالت حاد بخش آب، اگر مصارف آب منطقي ش//ود قطعا در هيچکدام از بخشهاي اقتصادي کش//ور با مشکل برخورد نخواهيم ک//رد، بنابراين يکي از مهمترين عوامل بحران آب مس//اله مصرف آن است.

چيتچي//ان تاکيد ک//رد: اگر ما به چگونگ//ي مصرف آب توجه کنيم قادر به پشت سرگذاشتن اين بحران خواهيم بود.

ويخاطرنشانکرد:اصالحشيوههاي آبياري، نوع کش//ت ...و نويددهنده اين اس//ت که اگر در برخورد با بحران آب جديت داشته باشيم به راحتي ميتوانيم بحران را پشت سر بگذاريم.

وي تذکر داد: در برخي نقاط کشور با سرمايهگذاري دولت براي تغيير شيوه آبي//اري مواجه هس//تيم و منابع قابل توجهي براي آن پيشبيني شده است اما متاس//فانه وقتي که ناشي از اجراي اين شيوههاي نوين آبياري مصرف آب کم شد برخي کشاورزان سعي ميکنند سطح زير کشت خود را توسعه دهند.

ويتصريحکرد:درجاهاييکهچنين اتفاقيافتادهمنابعآبزيرزمينيوضعيت بسيار بدتري پيدا کردهاند چرا که ديگر آبي نمانده تا به زير زمين نفوذ کند.

وي افزود: بنابراين وقتي کل مزرعه از شيوههاي جديد استفاده کرد نبايد اجازه دادسطحزيرکشتتوسعهپيداکندبلکه بايد براي بقاي همان کشاورزي در کشور، اجازه داد اين آب صرفهجويي شده براي ترميم منابع آب زيرزميني دش//تها، همانجا باقي بماند.

ويگفت:خوشبختانهبرخياقدامات انجامشدهدرزمينهتعادلبخشيبهمنابع آب زيرزميني در بعضي از دش//تهاي کشور به نتيجه رسيده و بيالن منفي را به مثبت تبديل کرده است.

وزير نيرو در پايان اظهار داشت: وزارت نيرو ع//زم جدي دارد ت//ا از همکاري نهاده//اي مختلف در جه//ت غلبه بر بحران آب در کش//ور اس//تفاده کند تا بتوان از طريق روشهاي جديد و علمي گزينههاي پرهزينه را کنار گذاش//ت و راحتتر بر بحران آب فائق آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.