وضعيت ايران در بازار جهاني گاز

Jahan e-Sanat - - اخبار -

معاون وزير نفت از رسيدن حجم صادرات گاز به عراق به ميزان مورد توافق در قرارداد و نيز درخواست بغداد براي افزايش واردات گاز از ايران خبر داد.

حميدرضا عراقي درباره وضعيت صادرات گاز به عراق گفت: ميزان صادرات به بغداد )عراق( به روزانه هفت تا هشت ميليون مترمکعب رسيده است.

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران افزود: البته عراق درخواست افزايش واردات گاز را از اي//ران مط//رح کرده اس//ت که در حال حاضر براس//اس قرارداد صادر ميکنيم. به گزارش ايرنا، صادرات گاز ايران به عراق، پس از وقفهاي چند ساله از 31 خرداد امسال آغاز شد.

راهاندازي خط لوله صادرات گاز ايران به بغداد با وجود اينکه حدود دو سال قبل در آستانه بهرهبرداري قرار داشت، به دليل بروز مشکالتي مانند حمله داعش به عراق و افزايش ناامني در مناطقي که اين خط لوله از آنها عبور ميکرد، به تاخير افتاد.

در همين راستا بيژن زنگنه با بيان اينکه اولويت ايران براي حضور در بازار و تجارت جهاني گاز، صادرات گاز از مسير خط لوله و با اولويت کشورهاي همسايه است، گفت: بر اين اساس هماکنون طرحهاي صادرات گاز به عراق در دو نقطه و عمان در اولويت قرار دارند و مذاکرات با س//اير کش//ورها هم براي فروش گاز طبيعي در دستور کار قرار گرفته است.

وزي//ر نفت همچني//ن درخص//وص ورود ايران به جمع کش//ورهاي صادرکننده LNGهم اظهار داش//ت: تکميل و س//اخت کارخانه ايران الانج//ي يکي از اين برنامهها ب//وده ضمن آنکه گفتوگوهايي با برخي از ش//رکتهاي بينالمللي براي راهاندازي طرحهاي FLNG در منطقه خليج فارس هم آغاز ش//ده اس//ت.

اي//ن عضو کابين//ه دولت با بي//ان اينکه تاکنون ش//رکتهايي براي در اختيار گرفتن س//همي از کارخانه ايران انجي پيش//نهادهايي را مطرح کردهاند، تصريح کرد: سياس//ت وزارت نفت تحويل گاز خشک به کارخانه ايران الانجي بوده و طرح شيرينس//ازي گاز از اين پروژه حذف شده زيرا به اندازه کافي واحدهاي شيرينس//ازي گاز در پااليشگاههاي پارسجنوبي در اختيار داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.